تحلیلی از اثر تکانه‌های سیاست‌های مالی بر بازار سهام: رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 دانشیار اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

بازارهای مالی و به ویژه بازار سهام یکی ازمهم‌ترین منابع تأمین مالی پروژه‏های سرمایه‏گذاری در مسیر رشد و توسعه اقتصادی محسوب می‏شوند که تحت تأثیر سیاست‌های مختلف قرار می‏گیرند. هدف اصلی این پژوهش تحلیل اثر سیاست‌های مالی دولت بر بازار سهام بوده است که با ارائه یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی مورد بررسی قرار می‏گیرد. به همین منظور در طراحی الگو، مخارج دولتی، نرخ مالیات بر مصرف، سرمایه و دستمزد به عنوان ابزار‏های سیاست مالی در نظر گرفته شدند. نتایج توابع عکس‏العمل آنی نشان می‏دهد که تکانه مخارج دولتی، شوک تکانه مالیات بر سرمایه و هم‏چنین تکانه مالیات بر دستمزد منجر به کاهش سود بنگاه‏های واسطه‏ای و شاخص قیمت سهام می‏شوند، اما تکانه مالیات بر مصرف منجر به افزایش سود بنگاه‏های واسطه‏ای و شاخص قیمت سهام می‏شود.

کلیدواژه‌ها