بررسی اثرات غیرخطی تلاطمات نقدینگی بر نابرابری توزیع درآمد در ایران: رویکرد NARDL

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور

3 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

بررسی تأثیر سیاست‏های اقتصاد کلان و از جمله سیاست‏های پولی بر نابرابری توزیع درآمد از جنبه سیاست‏گذاری‏های کاهش نابرابری بسیار مهم و ضروری است. مطالعات مختلف نتایجی متفاوت ارائه کرده و این رابطه وابسته به نوع داده، روش و دوره‏های زمانی بوده است. با توجه به این موضوع هدف این مطالعه بررسی اثرات غیر خطی تلاطمات نقدینگی بر نابرابری توزیع درآمد در ایران با رویکرد ARDL غیر خطی (NARDL) بود. نتایج نشان داد که نابرابری درآمدی به شوک‏های مثبت و منفی نوسانات نقدینگی، عکس‏العمل معنی‌دار نشان می‌دهد. نتایج آزمون والد نیز نشان داد که اثر شوک‏های مثبت و منفی نقدینگی بر نابرابری توزیع درآمد متقارن بوده است. سایر نتایج بیان‏گر مثبت نرخ بیکاری و تأثیر منفی GDP بر نابرابری در ایران بوده است.

کلیدواژه‌ها