ساز و کار اثـرگذاری نوسان های نرخ ارز بر تأمیـن مالی بنگاه های اقتصادی کشور

چکیده

نرخ ارز و نوسان‌های این متغیر یکی از شاخص‌های اثرگذار بر تصمیم‌گیری در سطح بنگاه‌های اقتصادی به‌منظور اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری و نحوة تأمین مالی آنها و به‌طورکلی بهبود محیط کسب‌وکار در هر اقتصادی است. نوسان در این متغیر می‌تواند منجر به افزایش ریسک و نااطمینانی در بازارهای مالی شده و فضای کسب‌وکار را در اقتصاد مخدوش کند. علاوه‌بر این، نوسان نرخ ارز از طریق سازوکار اثر ترازنامه‌ای می‌تواند بر میزان بدهی و دارایی مؤسسه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی اثرگذار باشد و هزینه‌ استقراض از منابع خارجی را برای بنگاه‌ها افزایش دهد.; این مطالعه به‌دنبال شناسایی سازوکارهای نظری و تجربی اثرگذاری نوسان نرخ ارز بر تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کشور است. ازآنجاکه غالباً تأمین مالی بنگاه‌ها از طریق انتشار سهام انجام می‌شود، بر این اساس سعی شده است تعامل بین شاخص‌های بازار سرمایه و به‌طور ویژه تأمین مالی در این بازار و نرخ ارز خارجی در اقتصاد ایران مورد ارزیابی قرار گیرد. برای این منظور از داده‌های ماهانه طی دوره فروردین 1385 تا شهریور 1393 استفاده شده است.; نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که نوسان‌های نرخ ارز در بازار غیررسمی، اثری معکوس بر تأمین مالی بنگاه‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران از بازار سرمایه داشته است و واکنش تأمین مالی به شوک وارده بر نرخ ارز خارجی، دست‌کم در طول ده دوره باقی خواهد ماند.;

کلیدواژه‌ها