مطالعه تطبیقی مدل‌های قیمت‌‌گذاری اختیار خرید پیش از بلک شولز، و ارائه مدل مناسب برای بازار سرمایه اسلامی

نویسندگان

چکیده

برای ورود به بحث قیمت‌گذاری قرارداد اختیار خرید در مدل بلک شولز ابتدا به بررسی روش ریاضی استخراج مدل بلک شولز و فلسفه ورود نرخ بهره در این مدل پرداخته شده است. سپس مشخص شد، فرض پوشش کامل ریسک که در این مدل درنظر گرفته شده است، توجیهی برای ورود نرخ بهره بوده است. در این تحقیق مدل‌های قیمت‌گذاری اسپرنکل و ساموئلسون در مقایسه با مدل بلک شولز مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد هریک از این دو مدل می‌تواند بدون وجود نرخ بهره، جایگزین مناسبی برای قیمت‌گذاری این قرارداد در بازار مالی اسلامی باشد.

کلیدواژه‌ها