بازارهای اخلاقی و توسعه پایدار

نویسندگان

چکیده

دستیابی به توسعه اخلاق‌مدار و توجه به ارزش‌ها در فعالیت‌های اقتصادی زمانی امکان‌پذیر است که در تعاملات اقتصادی با حفظ ارزش‌ها، امکان دسترسی به هر دو مقوله مقدور گردد. اکنون در دنیا به بازارهای اخلاقی در راستای توسعه پایدار توجه زیادی می‌شود. بازارهای اخلاقی به سرمایه‌گذاری‌ها و بازارهایی با توجه به مسائل زیست‌محیطی و مسئولیت اجتماعی توجه دارد که در دنیای کنونی درحال رشد است. از هدف‌های اصلی توسعه پایدار، دستیابی به سطحی معقول از خوب‌زیستی است که به‌طور عادلانه بین اقشار جامعه توزیع شده باشد و بتواند به‌طور مداوم بین نسل‌های آینده تداوم یابد. در این تعریف، پایداری درواقع گذار جامعه از رشد اقتصادی مبتنی‌بر مصرف بی‌حد و حصر منابع تجدیدناپذیر به پیشرفت (بهبود کیفیت زندگی) مبتنی‌بر استفاده بیشتر از منابع تجدیدپذیر در درازمدت، است.; در این مقاله ارتباط بین اخلاق و توسعه در چارچوب توسعه پایدار مدنظر قرار گرفته است. از بین نگرش‌های مختلف به توسعه پایدار، نگرش سرمایه‌ای به توسعه انتخاب شده است. در این نگرش، توسعه پایدار شامل ٤ سرمایه ارزشمند مادی، طبیعی، انسانی و اجتماعی است. برای هریک از محورهای چهارگانه مورد اشاره شاخص‌هایی که از جنبه اخلاقی بر محور مورد نظر تأثیرگذار است، انتخاب شده است. برای محور سرمایه طبیعی از شاخص عملکرد محیط زیست، برای محور سرمایه اجتماعی از شاخص سرمایه اجتماعی، برای محور سرمایه انسانی از شاخص کیفیت زندگی و برای محور سرمایه مادی از شاخص‌های حکمرانی خوب، اقتصاد زیرزمینی و پولشویی استفاده و مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته است. در قالب این موارد، با استفاده از روند متغیرها، به آینده‌نگری و چشم‌انداز آن محور‌ها در ایران و چند کشور رقیب ایران در سند چشم‌انداز پرداخته شده است.;

کلیدواژه‌ها