برآورد الگوی توزیع درآمد مناطق شهری و روستایی ایران با استفاده از اشکال مختلف تابعی تصریح‌شده (پارامتریک) برای منحنی لورنز

نویسنده

چکیده

این مطالعه با هدف برآورد الگوی توزیع درآمد لورنز در ایران اقدام به تخمین گزیده‌ای از مهم‌ترین مدل‌های پارامتریک برای داده‌های ایران به تفکیک مناطق شهری و روستایی نموده است. بدین‌ترتیب ضمن تحلیل روند توزیع درآمد و مقایسه آن در بین مناطق شهری و روستایی،‌ براساس معیارهای خوبی برازش مناسب‌ترین الگو از میان الگوهای مورد بررسی برای جوامع شهری و روستایی ایران در سال‌های 1378،‌ 1383 و 1388 تعیین شد.; بر این اساس نتایج نشان داد که برای جامعه شهری به‌ترتیب مدل‌های Chotikapanich، Ortega و Rasche در سال‌های 1378، 1383 و 1388 به‌عنوان مدل‌های برتر و در ارتباط با جامعه روستایی مدل Rasche در هر سه سال بهترین و مناسب‌ترین الگو از نظر برازش با داده‌های مورد بررسی است. علاوه‌بر این بررسی روند نابرابری توزیع درآمد در هر دو جامعه طی دوره 88-1378 حاکی از بهبود وضعیت توزیع درآمد در مناطق شهری و روستایی طی دوره مذکور می‌باشد. همچنین مقایسه بین توزیع درآمد جمعیت شهری و روستایی طی دوره مورد بررسی، نشان داد که در ابتدای دوره، جامعه روستایی از وضعیت درآمدی نابرابرتری برخوردار بوده ولی به‌تدریج با بهبود وضعیت توزیع درآمد، جامعه روستایی توزیع برابرتری را نسبت به شهر در انتهای دوره نشان می‌دهد;

کلیدواژه‌ها