ارزیابی افزایش قیمت مواد‏غذایی بر رفاه خانوارهای شهری ایران

نویسندگان

چکیده

این مقاله درصدد ارزیابی اثرات افزایش قیمت مواد غذایی مورد مطالعه (نان، گوشت قرمز، گوشت سفید، لبنیات و تخم‌مرغ) بر رفاه خانوارهای شهری ایران می‏باشد. برای این منظور، از نظریه تقاضا و به‌طور خاص از روش AIDS در برآورد معادلات تقاضا و سپس معیار تغییر جبرانی جهت ارزیابی تغییر رفاه مصرف‏کنندگان استفاده شده است. تخمین سیستم تقاضا براساس داده‏های بودجه خانوارهای شهری ایران و برای دوره زمانی 1389-1375 با استفاده از روش پانل دیتا انجام می‏شود. یافته‏های تحقیق حاکی از آن است که کاهش رفاه ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی در دهک‏های پایین هزینه‏ای بیشتر از دهک‏های میانی و دهک‏های بالا است. نتایج به‌دست‌آمده براساس قانون انگل که بیان می‏دارد سهم مخارج غذا در خانوارهای کم‏درآمد بیشتر از خانوارهای پردرآمد است و در نتیجه افزایش قیمت‏ مواد غذایی، مستقیماٌ مخارج غذایی این خانوارها را متأثر نموده و کاهش رفاه در این خانوارها بیش از سایر خانوارهای دیگر است مطابقت دارد.

کلیدواژه‌ها