بررسی و تحلیل ارتباط غیرخطی تولید و تورم در ایران

نویسنده

چکیده

بررسی وضعیت و شرایط تورم در اقتصاد ایران همواره توجه بسیاری از کارشناسان اقتصادی را به خود جلب نموده است. ارتباط میان تورم و نقدینگی از مهم‌ترین مواردی است که در حوزه اقتصاد کلان مطرح بوده و با توجه به شرایط جدید اقتصاد ایران و اثرات ناشی از اجرای سیاست‌های هدفمندی یارانه‌ها در سال‌های اخیر دچار تحولی شده است که تبیین جدیدتری از نحوه تکانه‌های تورمی در اقتصاد ایران را الزامی می‌نماید.; مقاله حاضر در جست‌وجوی یافتن پاسخ این سؤال با توجه به سمت عرضه اقتصاد و رویکرد به تحلیل‌های مربوط به شکاف تولید است. این مقوله با توجه به اصل حمایت از تولید ملی در سال 1391 می‌تواند مورد توجه اکید سیاست‌گذاران اقتصادی قرار گیرد. روش‌های متعدد اقتصادسنجی برای پیش‌بینی تورم در سال 1391 به‌کار گرفته شده است. نتایج کلیه روش‌ها نشان از وخیم‌تر شدن شرایط قیمت در سال جاری دارد.;

کلیدواژه‌ها