اهمیت استراتژیک گاز طبیعی و لزوم مدیریت و اصلاح الگوی مصرف

نویسنده

چکیده

امروزه نه‌تنها توسعه، بلکه ادامه زندگی نیز نیازمند انرژی است. در جهان امروز تأمین انرژی از طریق حامل‌های متنوع چون نفت، گاز، فراورده‌های حاصل آن و انرژی‌های تجدیدپذیر صورت می‌گیرد؛ بنابراین با توجه به نقش مؤثر انرژی در توسعه و رفاه اقتصادی و افزایش مصرف انرژی به‌موازات رشد و توسعه کشور و عنایت به محدود بودن منابع، به‌ویژه گاز طبیعی و به‌منظور پیشگیری از مواجه شدن با بحران در آینده، لزوم مدیریت صحیح مصرف انرژی (گاز) را ضروری کرده است.; در این مطالعه ضمن نگاهی به آخرین وضعیت ذخایر، میزان تولید و مصرف گاز طبیعی در ایران و جهان، تأثیر عوامل قیمت، درآمد، تعداد مشترکین مصرف گاز را مورد بررسی قرار می‌دهیم. به این منظور از داده‌‌های سری زمانی سالانه طی دوره 1360 تا 1387 و روش حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. نتایج این مدل نشان می‌دهد که گاز طبیعی در سبد مصرف خانوار یک کالای ضروری است؛ به‌طوری‌که کشش درآمدی مصرف گاز در حدود 32/0 و کشش قیمتی 057/0 می‌باشد. همچنین با افزایش یک درصدی تعداد مشترکین، مصرف، 68/0 درصد افزایش خواهد یافت. براساس نتایج به‌دست‌آمده، درصورتی‌که مدیریت و کنترل صحیحی بر مصرف گاز طبیعی صورت نگیرد، در آیندة نه‌چندان دور، کشور با مشکلات غیرقابل‌تصوری مواجه خواهد شد و ازاین‌رو ضرورت مصرف بهینه گاز، الزامی به‌نظر می‌رسد. مقاله حاضر ضمن تبیین این ضرورت، سیاست اصلاح قیمتی و راهکار‌های فرهنگی و تشویقی را توصیه می‌نماید.;

کلیدواژه‌ها