مُدل مفهومی اصلاح ساختار نظام بودجه‌ریزی کشور

نویسنده

چکیده

این مقاله برگرفته از پژوهشی از نوع کاربردی است که در آن مسئله اساسی با این پرسش مطرح شده است که «در جهت تحقق اهداف راهبردی نظام، سیاست‌های کلی و برنامه‌های میان‌مدت توسعه، نظام بودجه‌ریزی مناسب کدام است؟» به‌منظور پاسخ‌گویی به این مسئله و دیگر پرسش‌های مطروحه، تحقیق حاضر در سه مرحله و به روش تحلیلی انجام شده است. در مرحله نخست، به روش کتابخانه‌ای، اسناد مربوط به پیشینه بودجه‌ریزی و مبانی نظری مرتبط و همچنین تجارب جهانی و نتایج حاصل از مطالعات داخلی و اسناد فرادستی نظام بررسی می‌شوند. در مرحله دوم به روش تحلیل مقایسه‌ای، یافته‌های حاصل از تجارب ملی و بین‌المللی در مورد ساختار مطلوب بودجه‌ریزی با اسناد فرادستی نظام مقایسه و تحلیل می‌شوند و در مرحله سوم به روش فراتحلیل، ساختار مطلوب بودجه‌ریزی کشور براساس تجزیه‌وتحلیل انجام شده، نتیجه‌گیری می‌شود.; در خاتمه پس از اطمینان از روایی و پایایی نتایج حاصله، توسط جمعی از خبرگان ذی‌ربط با تکیه بر اسناد فرادستی نظام و استانداردهای جهانی ساختار نظام بودجه‌ریزی کشور، پیشنهاد شده است.;

کلیدواژه‌ها