فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد
کلیدواژه‌ها = سیاست‌گذاری مصلحتی
بررسی سناریو‌های راهبردی سیاست‌های پولی و مالی در ایران

دوره 4، شماره 15، دی 1394

بهزاد سلمانی؛ پری جعفری لیلاب؛ جعفر حقیقت؛ حسین اصغرپور