کلیدواژه‌ها = الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری
آزادسازی تجاری و تغییرات ساختار بودجه در اقتصاد ایران

دوره 6، شماره 21، تیر 1396، صفحه 51-77

مرتضی محمودی میمند؛ مهدی یزدانی؛ یگانه موسوی جهرمی؛ سید عباس نجفی زاده