جایگاه ژئوتوریسم در فرایند توسعه پایدار در سواحل مکران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مطالعات منطقه ای، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22034/es.2024.408192.1692

چکیده

سواحل مکران یک فرصت مهم برای گسترش اکو توریسم محسوب می‌شوند. از میان اشکال مختلف اکو توریسم، ژئوتوریسم انطباق بیشتری با مختصات منطقه دارد. شکوفایی این صنعت می‌تواند کمک شایان‌توجهی به پیشبرد اهداف توسعه پایدار در این منطقه کند. هدف این پژوهش پاسخ به این پرسش است که ژئوتوریسم چگونه می‌تواند منجر به توسعه پایدار در سواحل مکران شود؟ در پاسخ می‌توان گفت که تأکید ژئوتوریسم بر گردشگری پایدار و اندرکنش میان عناصر اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی سبب رشد اقتصادی و درعین‌حال حرکت به‌سوی توسعه پایدار در منطقه مکران می‌شود. برای بررسی این فرضیه از نظریه بوئیان و برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از روش سوات استفاده شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که مکران ابتدا باید به دستاوردهایی در حوزه توسعه منطقه‌ای دست یابد تا بستر مناسبی برای پیگیری ژئوتوریسم فراهم شود. درعین‌حال ژئوتوریسم می‌تواند بهترین نوع صنعت برای نیل به توسعه پایدار در سواحل مکران باشد. اولین گام در این مسیر شناسایی ژئوسایت‌های منطقه بر اساس کاربردشان یعنی اقتصادی، علمی و فرهنگی است. حرکت به‌سوی این صنعت باید محفوظ از استهلاک سریع طبیعی یا فعالیت‌های آسیب‌زای انسانی باشد. پس بکر نگاه‌داشتن سواحل مکران از اهمیت حیاتی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات