اثر پول دیجیتال بانک مرکزی بر سیاست‌گذاری پولی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران،

2 دانشیار، عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

10.22034/es.2024.395967.1669

چکیده

حفظ حکمرانی پولی بانک مرکزی در برابر هجوم رمزپول‌های خصوصی، بسیاری از بانک‌های مرکزی را به سوی صدورپول دیجیتال بانک مرکزی سوق داده است. در این زمینه اما همچنان ابهاماتی مطرح است که میزان اثرگذاری صدور پول دیجیتال بانک مرکزی بر سیاست پولی را می‌توان از مهم‌ترین آن‌ها دانست.
در پژوهش حاضر ابتدا با رویکرد توصیفی - تحلیلی بر مبنای مطالعات نظری به تجزیه‌وتحلیل ابعاد مختلف انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی پرداخته شد. در ادامه پژوهش چند رویکرد اصلی طراحی CBDC را انتخاب و طبقه‌بندی کرده و با استفاده از ماتریس SWOT مورد ارزیابی قرار داده‌ایم. نتایج ماتریس SWOT حاکی از لزوم استفاده از راهبرد تهاجمی، به‌عنوان راهبرد اصلی در صدور CBDC است. نتایج ماتریس QSPM نیز نشان‌دهنده آن است که بهترین راهبرد فرعی تهاجمی جهت طراحی پول دیجیتال بانک مرکزی به‌نحوی‌که بالاترین اثرگذاری را بر سیاست‌گذاری پولی داشته باشد؛ راهبرد انتشار پول دیجیتال خرده‌فروشی بانک مرکزی مبتنی بر حساب و با بهره متنوع است.
بانک مرکزی با صدور این نوع از CBDC، به یک لنگر اسمی بادوام و معتبر دست خواهد یافت. از جنبه مکانیسم انتقال سیاست پولی نیز کانال نرخ بهره بیشترین اثر را خواهد پذیرفت. همچنین کانال نرخ ارز مکانیسم انتقال سیاست پولی تنها در صورتی تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد که افراد خارج از کشور نیز اجازه استفاده از CBDC را داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات