مدلسازی مقایسه اثر نظام ذخیره کامل و ذخیره جزئی بر سلامت شبکه بانکی ایران با استفاده از الگوی نظریه بازی‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد اسلامی، پولی و مالی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترا، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22034/es.2024.403493.1685

چکیده

در حال حاضر نظام بانکی ایران به عنوان مهم‌ترین مسیر تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کشور، از سلامت کافی برخوردار نیست، به طوری که از طرفی نسبت معوقات شبکه بانکی ۷.۱٪ است و از طرف دیگر کمتر از نیمی از بانک‌های کشور کفایت سرمایه ۸٪ را رعایت کرده‌اند. اما بانک مرکزی با بانک‌های ناسالم مدارا می‌کند و آن‌ها را ورشکسته نمی‌کند. دانستن این موضوع، باعث کم‌توجهی بانک‌ها به مدیریت ریسک تسهیلات‌دهی و در نتیجه کاهش سلامت شبکه بانکی شده‌است. به نظر می‌رسد اصلی‌ترین علت مدارای بانک مرکزی، جلوگیری از وقوع هجوم بانکی است. ایده‌ی بانک‌داری ذخیره کامل می‌تواند با حذف ریشه‌ای امکان وقوع هجوم بانکی، بانک مرکزی را از انفعال دور کند و باعث بهبود سلامت شبکه بانکی شود. در پژوهش حاضر با استفاده از نظریه بازی‌ها، نظام بانکی ذخیره جزئی و ذخیره کامل مدلسازی شده و نشان داده شده است که مهاجرت به نظام بانکی ذخیره کامل، می‌تواند سلامت شبکه بانکی در کشور ایران را بهبود دهد و باعث کاهش ریسک‌های مختلف (اعم از ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی) بانک‌ها شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات