تغییرات پدیده مالی‌سازی و اثر آن بر رشد بنگاه‌های غیرمالی فعال در بازار بورس تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه دامغان

چکیده

مشاهده رفتار بنگاه‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی، حاکی از دو ویژگی تمایل آنان به کسب سود بیشتر از طریق بازارهای مالی و افزایش پرداخت‌های مالی به سهامداران و سیستم بانکی است. هدف از این پژوهش، بررسی و پاسخ به این سوال است که آیا دو مشخصه مذکور که از آن تحت عنوان پدیده مالی‌سازی نامبرده می‌شود، بر بازده دارایی بنگاه‌ها به عنوان یکی از شاخص های اندازه گیری رشد بنگاه‌ها اثرگذار است یا خیر. بدین منظور از مدل‌های حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) و حداقل مربعات معمولی کاملا اصلاح شده (FMOLS) استفاده گردید تا تاثیر رفتار مالی‌سازی بنگاه‌ها بر رشد آنها بررسی گردد. داده‌های این مطالعه شامل اطلاعات مالی 191 بنگاه غیرمالی بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1379-1399 می‌باشد. مهمترین یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که اولا با افزایش پرداخت‌های مالی، رشد بنگاه‌ها افزایش یافته و ثانیا با افزایش دریافت‌های مالی، رشد آنها کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها


اباذری، ایوب، نبی شهیکی تاش، محمد و کرانی، عبدالرضا. (1397). بررسی پدیده مالی شدن در اقتصاد ایران. فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان. (6)22:  61-80.
حیدری، حسن و  رضاقلی، حورا. (1398). برآورد شدت اشتغال ناشی از رشد اقتصادی در بخش صنعت ایران به تفکیک سطوح مختلف تحصیلات. فصلنامه پژوهش‌های اقتصاد صنعتی. 3(10):  37-54.
خواجوی، شکراله و محسن صالحی نیا. (1394). محدودیت‌های تأمین مالی و رشد شرکت. فصلنامه حسابداری مالی. 7(25):  29-48.
دهمرده، نظر، صفدری، مهدی و شهیکی تاش، مهیم. (1389). تأثیر شاخص‌های کلان بر توزیع درآمد در ایران. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی. 14 (54):  25-55.
عبدی، ابراهیم، خداداد کاشی، فرهاد و موسوی جهرمی، یگانه. (1397) تأثیر توسعه مالی بر سرمایه‌گذاری شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی. ۹ (۳۳): ۴۲-۷.
فتحی، سعید، آذربایجانی، کریم، تقوی زاده یزدی، ایمان و عسگرنژاد نوری، باقر. (1392). تحلیل تأثیر مالی شدن بر سرمایه‌گذاری‌های واقعی در شرکت‌های غیر مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله پژوهش‌های حسابداری مالی. 5(15):  51-65.
فطرس، محمدحسن،  آقازاده،  اکبر و جبرائیلی، سودا. (1390). تأثیر رشد اقتصادی بر مصرف انرژی تجدیدپذیر مقایسه تطبیقی کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه و غیر عضو (شامل ایران). فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی. 19(60):  81-98.
معبودی، رضا و  دره نظری، زینب. (1400). رابطه مالی سازی با توزیع درآمد و رشد اقتصادی در ایران. پژوهشنامه اقتصادی. 21(82):  49-90.
 
Audretsch, D. B. and J. A. Elston (2002). Does Firm Size Matter? Evidence on the Impact of Liquidity Constraints on Firm Investment Behavior in Germany,  International Journal of Industrial Organization, 20 (1), 1-17.
Auvray, T., & Rabinovich, J. (2019). The financialisation–offshoring nexus and the capital accumulation of US non-financial firms. Cambridge Journal of Economics, 43(5), 1183-1218.
Ayyagari, M. & Demirguc-Kunt, A. & Maksimovic, V. (2008). How Important Are Financing Constraints? The Role of Finance in the Business Environment. The world bank economic review, 22 (3), 483-516.
Bai, J., and Kao, C. (2006). On the Estimation and Inference of a Panel Cointegration Model with Cross-Sectional Dependence. Contributions to Economic Analysis, edited by Badi Baltagi, Elsevier.
Baltagi, B. H. (2005). Econometric Analysis of Panel Data. 3rd ed. England: John Wiley and Sons, Ltd.
Becchetti, L. & Trovato, G. (2002). The Determinants of Growth for Small and Medium Sized Firms. The Role of the Availability of External Finance. Small Business Economics, 19 (4), 291-306.
Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Maksimovic, V. (2005). Financial and Legal Constraint to Growth: Does Size Matter? Journal of Finance, 60 (1), 137-177.
Butler, A. W., & Cornaggia, J. (2007). Does access to finance improve productivity? Evidence from a natural experiment. Dallas School of Management.
Butters, J. Keith, and John Lintner. (1945). Effect of Federal Taxes on Growing Enterprises. Boston: Harvard University.
Cabral, L.M.B. and J. Mata (2003). On the Evolution of the Firm Size Distribution: Facts and Theory. American Economic Review,93(4) 1075-1090.
Carrizosa, M. T. (2007). Firm growth, persistence and multiplicity of equilibria: an analysis of Spanish manufacturing and service industries (Doctoral dissertation, Universitat Rovira i Virgili).
Chudik, A., and Pesaran H.M. (2015). Common Correlated Effects Estimation of Heterogeneous Dynamic Panel Data Models with Weakly Exogenous Regressions. Journal of Econometrics, 188 (2), 393-420.
Delmar, F. (1997). Measuring growth: Methodological considerations and empirical results. In R. Donckels & A. Miettinen (Eds.), Entrepreneurship and SME research: On its way to the next millennium (pp. 190–216). Aldershot, UK and Brookfield, VA: Ashgate.
Demirgüç-Kunt, A., & Maksimovic, V. (1988). Law, Finance and Firm Growth. Journal of Finance, 53 (6), 2107-2137.
Demirguc-Kunt, A., Love, I., & Maksimovic, V. (2006). Business environment and the incorporation decision. Journal of Banking & Finance, 30(11), 2967-2993.
Eckhard, H. (2012). Finance-Dominated Capitalism, Capital Accumulation and Macroeconomic Regimes. The Macroeconomics of Finance-Dominated Capitalism – and its Crisis. Cheltenham, UK, 'Edward Elgar Publishing, Inc.
Evans, D.S. and B. Jovanovic (1989). An Estimated Model of Entrepreneurial Choice under Liquidity Constraints. Journal of Political Economy, 97(4), 808-827.
Fazzari, S., Hubbard, R., & Petersen B. (1988). Financing Constraints and Corporate Investment. Brookings Papers on Economic Activity.
Fowowe, B. (2017). Access to finance and firm performance: Evidence from African countries. Review of development finance, 7(1), 6-17.
Gagliardi, F. (2009). Financial Development and the Growth of Cooperative Firms. Small Business Economics, 32 (4), 439-464.
Girma, S., Gong, Y., & Görg, H. (2008). Foreign direct investment, access to finance, and innovation activity in Chinese enterprises. The World Bank Economic Review, 22(2), 367-382.
Im, K.S, Pesaran, M.  H.  and Shin, Y. (2003). Testing for Unit Roots in Heterogeneous Panels. Journal of Econometrics, 115(1), 53-74.
Kao, C. (1999). Spurious Regression and Residual-Based Tests for Co integration in Panel Data. Journal of Econometrics, 90(1), 1-44.
Krippner, G. R. (2005). The Financialization of the American Economy. Socio- economic Review, 3 (2), 173-208.
Lazonick, W., & O'Sullivan, M. (2000). Maximizing Shareholder Value: A New Ideology for Corporate Governance. Economy and Society, 29(1) 13-35.
Levin, A.; Lin, C.F. and Chu, C. J. (2002). Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic Finite-Sample Properties. Journal of econometrics, 108(1), 1-24.
Levine, R. (2005). Finance and growth: theory and evidence. Handbook of economic growth, 1, 865-934.
Marris, R. and A. Wood (eds.) (1971). The Corporate Economy-Growth, Competition and Innovative Potential. Harvard University Press.
Oliveira, B. & Fortunato, A. (2006)."Firm Growth and Liquidity Constraints: A Dynamic Analysis. Small Business Economics, 27(2-3), 139-156.
Orhangazi, O. (2008). Financialization and Capital Accumulation in the Non-Financial Corporate Sector: A Theoretical and Empirical Investigation on the US Economy. Cambridge Journal of Economics, 32(6), 863-886.
Pedroni, P. (2004). Panel Cointegration, Asymptotic and Finite Sample Properties of Pooled Time Series Tests with an Application to the PPP Hypothesis. Econometric Theory, 20(3), 597-625.
Pesaran, M.H. (2007). A Simple Panel Unit Root Test in the Presence of Cross-Section Dependence. Journal of Applied Econometrics 22(2), 265-312.
Rahaman, M. M. (2011). Access to financing and firm growth. Journal of Banking & Finance, 35(3), 709-723.
Rajan, R., & Zingales, L. (1998). Financial development and growth. American Economic Review, 88(3), 559-586.
Sarafidis, V., and Wansbeek, T. (2012). Cross-Sectional Dependence in Panel Data Analysis. Econometric Reviews, 31(5), 483-531.
Tobin, J. (1965). Money and Economic Growth. Econometrica, 671-684.
Tori, D & Onaran, Ö. (2018). The Effects of Financialization on Investment: Evidence from Firm-Level Data for the UK. Cambridge Journal of Economics, 42(5), 1393-1416.
Tori, D & Onaran, Ö. (2020). Financialization, financial development and investment. Evidence from European non-financial corporations. Socio-Economic Review, 18(3), 681-718.
Westerlund, J. (2007). Testing for Error Correction in Panel Data. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 69(6), 709-748.