فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد

تغییرات پدیده مالی‌سازی و اثر آن بر رشد بنگاه‌های غیرمالی فعال در بازار بورس تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه دامغان

چکیده

مشاهده رفتار بنگاه‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی، حاکی از دو ویژگی تمایل آنان به کسب سود بیشتر از طریق بازارهای مالی و افزایش پرداخت‌های مالی به سهامداران و سیستم بانکی است. هدف از این پژوهش، بررسی و پاسخ به این سوال است که آیا دو مشخصه مذکور که از آن تحت عنوان پدیده مالی‌سازی نامبرده می‌شود، بر بازده دارایی بنگاه‌ها به عنوان یکی از شاخص های اندازه گیری رشد بنگاه‌ها اثرگذار است یا خیر. بدین منظور از مدل‌های حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) و حداقل مربعات معمولی کاملا اصلاح شده (FMOLS) استفاده گردید تا تاثیر رفتار مالی‌سازی بنگاه‌ها بر رشد آنها بررسی گردد. داده‌های این مطالعه شامل اطلاعات مالی 191 بنگاه غیرمالی بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1379-1399 می‌باشد. مهمترین یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که اولا با افزایش پرداخت‌های مالی، رشد بنگاه‌ها افزایش یافته و ثانیا با افزایش دریافت‌های مالی، رشد آنها کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها