فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد

بررسی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی با تأکید بر نوسانات نرخ ارز( رویکرد ARDL)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی مالی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

2 استادیار گروه مهندسی صنایع، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 استادیار گروه حسابداری، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

4 استادیار گروه مدیریت مالی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

 به طور کلی رﺷﺪ و توسعه اقتصادی نیازمند تأمین مالی است. با این وجود نوسانات نرخ ارز از طریق ایجاد ریسک­های اقتصادی، معامله و تبدیل، جذب سرمایه­ی لازم برای پروژه­های اقتصادی را مختل می­کند. با توجه به اهمیت نقش نااطمینانی نرخ ارز، هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی اثر نوسان­های نرخ ارز به همراه سایر متغیرهای کلان اقتصادی بر جریان ورودی سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در بخش­های مختلف اقتصادی ایران (بخش‌های صنعت و معدن، خدمات، کشاورزی و نفت) با استفاده از رویکرد خودرگرسیونی با وقفه­های گسترده طی دوره­ی 1397-1373 است. با استفاده از ادبیات نظری ارائه شده در این پژوهش، سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در ایران تابعی از نوسانات نرخ ارز، شاخص بهره­وری سرمایه، شاخص آزادی اقتصادی، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی در نظر گرفته شده است که بر اساس نتایج، به غیر از متغیر نرخ رشد اقتصادی، ضرایب تمامی متغیرها معنادار و علامت ضرایب آن­ها موافق با انتظارات نظری است. به­علاوه ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی شاخص بهره­وری سرمایه و شاخص آزادی اقتصادی ﺑـﺮ سرمایه­گذاری مستقیم خارجی ﻣﺜﺒـﺖ می‌باشد و اﺛـﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی نوسانات نرخ ارز و نرخ تورم ﺑـر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی ﻣﻨﻔـﯽ اﺳـﺖ و افزایش نوسانات نرخ ارز باعث کاهش سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در پروژه‌های اقتصادی ایران می­شود.

کلیدواژه‌ها