تحلیل آسیب‌شناسانه مفهوم‌ کارآفرینی زنان، گذار به مفهوم ارزش‌آفرینی زنان و دلالت‌های سیاستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 جامعه‌شناسی توسعه اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشیار دانشگاه امام صادق

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

چکیده

با مرور ادبیات و بررسی موانع و آسیب‌های پیش روی کنشگری کارآفرینانه زنان  در عرصه کارآفرینی زنان مشخص می شود تعاریفی که از این مفهوم ارائه شده، عملا هیچ تشخص و هویت متمایزی برای کارآفرینی زنان قائل نبوده و عملا این نقیصه هستی شناسانه، زمینه را برای بروز آسیب ها و موانع اصلی ورود و رشد زنان در این عرصه را موجب شده است سوال اصلی این است که آیا با بازتعریف مفهوم کارآفرینی و جایگزینی آن با مفهوم ارزش آفرینی می توان نارسایی های موجود در این عرصه را تقلیل داد؟ بمنظور بررسی ظرفیت‌های لازم برای خلق یک تشخص جدید به مقوله کارآفرینی زنان، مطالعه کیفی و مصاحبه هایی هدفمند و نیمه ساخت یافته از نمونه 19 نفری، از جامعه آماری اساتید و پژوهشگران، مدیران و سیاست گذاران فعال حوزه کارآفرینی و کارآفرینان زن موفق بعمل آمد و پاسخ های ارائه شده به روش تحلیل مضمون تحلیل و بررسی شد. مکمل بودن نقش های خانوادگی و اجتماعی، نقش آفرینی متناسب با روحیات زنان، لزوم ارائه مدل بومی، مواردی از مجموع 32 محور اصلی مشخص شده در این پژوهش هستند. به این معنی که تلاقی خصیصه های فراجنسیتی کارآفرینی با نقش های جنسیتی زنان در عرصه عینی و عملی، ماهیت و هویت هستی شناختی جدیدی به مقوله آنترپرونری زنان می دهد و لذاست که مفهوم ارزش آفرینی زنان به عنوان ماهیتی جدید در آنترپرونری ایشان و معادلی جدید در زبان فارسی برای بیان این گونه از کنشگری موثر زنان معرفی شده و دلالت‌های سیاستی خاصی را در پی دارد.

کلیدواژه‌ها


احمدپور داریانی و همکاران (1385). مبانی کارآفرینی. تهران: انتشارات فرا اندیش.
تانگ، رزمری (1387). نقد و نظر: درآمدی جامع بر نظریه‌های فمینیستی (مترجم: منیژه نجم عراقی). تهران: نشر نی.
توکلی، احمد (1380). بازار- دولت کامیابی‌ها و ناکامی‌ها. تهران: انتشارات سمت.
شیخان، ناهید (1387). برنامه‌های ترویج کارآفرینی زنان در کشورهای منتخب. فصلنامه پژوهشی رفاه اجتماعی. 11(20): 286-259.
کاظمی، عالیه و حسین زاده، مهناز (1396). شناسایی موانع و راهکارهای بهبود سیستم کارآفرینی زنان با استفاده از رویکردهای تحقیق در عملیات سخت و نرم. فصلنامه مدیریت صنعتی (دانشگاه تهران). 9(4): 632-609.
گلرد، پروانه (1384). عوامل مؤثر در توسعه کارآفرینی زنان ایرانی. پژوهش زنان. 3: 123 ـ 101.
محمدپور، احمد (1388). تحلیل داده‌های کیفی: رویه‌ها و مدل‌ها. فصلنامه علمی و پژوهشی انجمن انسان‌شناسی ایران. 2(10):127-160.
ملکی، امیر (1384). نگرش جوانان نسبت به مشارکت زنان در سطح برگزیدگان سیاسی. فصلنامه علوم اجتماعی. 25: 225-257.
نبوی، سیدعبدالحسین و شهریاری، مرضیه (1393). پیامد تعارض کار خانواده و بررسی بیگانگی از کار به عنوان یکی از پیامدهای آن. پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی. 3(1): 59-45.
نوروزی، محمدرضا و سریع القلم، نرگس (1388). کارآفرینی دانشگاهی شناسایی موانع کارآفرینی دانشگاهی و راهکارهای تقویت آن. اولین کنفرانس بین المللی مدیریت اجرایی. تهران. https://civilica.com/doc/68262
Amit Singh Khokhar(2019). What Decides Women Entrepreneurship in India?, Journal of Entrepreneurship and Innovation in Emerging Economies1–18© The Author(s) and permissions: in.sagepub.com/journals-permissions-india DOI: 10.1177/2393957519862465 journals.sagepub.com/home/eie.
BCG (2014). Bridging the Entrepreneurship Gender Gap—The Power of Networks.
The Boston Consulting Group, Boston.
Bilton, Tony. Et al (1997). Introductory Sociology, United States of America: MacMillan Referece.
Bockstette, Valerie; STAMP, Mike (n.d.). Creating Shared Value: A How-to Guide forthe New Corporate (R)evolution, in: www.fsg.org, on August 4th, 2012.
Burch, John G. (1986). Entrepreneurship,United state Of America: John Wiley & Sons.
Chechurina, M & Yelliene PPa, H(2002). Women’s Entrepreneurship Development in the Murmansk Region, Preseventation of the International Conference April, P.P.11.
Djivre,J (2006). Female Entrepreneurs of the North: Breaking Ground, Curren Research Issue in Small Business Development Comm 6926 EA, PP 1-12.
Entrepreneurship Monitor(GEM), (2007). Babson College, Babson Park, MA, USLondon Business School, London, UK
Folbre Nancy, (1994). Who Pays for the Kids? Gender and the Structures of Constraints, London: Routledge.
Glaser, Barney and Anselm Strauss,1967.Discovery of Grounded Theory, Transaction Publishers.
Ibrahim, G., & Galt, V. (2011). Explaining ethnic entrepreneurship: An evolutionary economics approach. International Business Review, 20(6), 607-613.
Klasen, Stephan and Francesca Lamanna. (2009). ‘‘The Impact of Gender Inequality in Education and Employment on Economic Growth: New Evidence for a Panel of Countries.’’ Feminist Economics 15(3): 91–132.
Kumari Amrita Tripathi, Saumya Singh, (2018). Analysis of barriers to women entrepreneurship through ISM and MICMAC: A case of Indian MSMEs", Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, https://doi.org/10.1108/JEC-12-2017-0101Permanent link to this document:
Loveline, A. A., Uchenna, O. I., & Karubi, N. P. (2014). Women entrepreneur-ship in Malaysia: An empirical assessment of the challenges faced by micro and small business owners in Kuching-Sarawak. International Journal of Humanities Social Sciences and Education, 4(1), 48–58.
Maina, W. (2015). Factors influencing performance of women owned micro and small enterprises in Kikuyu sub county, Kiambu county Kenya (Doctoral dis-sertation). University of Nairobi.
OECD (2004). Promoting Enterproneurship And Inovative SMEs In A Global Economy: Towards A More Responsible And Inclusive Globalization. Istanbul, Turkey 3-5 June.
On, Angela (2011). Women entrepreneurship in Romania, Lecturer, PhD, Petru Maior University of Tîrgu-Mureş, Faculty of Economics, Juridical and Administrative Sciences, Department of Management and Economy.
Popter, Michael E.; Kramer, Mark R. (2006). “Strategy and Society: The Link between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility”, In: Harvard Business Review, December, pp. 78–92
Popter, Michael E.; Kramer, Mark R. (2011). “Creating Shared Value: How to Fix Capitalism and Unleash a New Wave of Growth”, In: Harvard Business Review, January-February, pp. 2-17.
Rajvanshi, A. (2017). Women entrepreneurs in India: Challenges and opportunities. IOSR Journal of Humanities and Social Sciences, 22(4), 1–9. https://doi.org/10.9790/0837-2204050109.
Reid, Margaret F., Brinck Kerr, and Will Miller, Glass Walls and Glass Ceilings(2003). Women’s Representation in State andMunicipal Bureaucracies, Library of Congress Cataloging-in-Publication Data.
Seymour, N. (2003), women entrepreneurs in developing world, p.3.
Sharma, Y. (2013). Women entrepreneur in India. Journal of Business and Management,15 (3), 9–14.
UNECE. (2004). Women’s Self Employment and Entrepreneurship in the ECE region, background paper prepared by the secretariat for the Regional Symposium on Mainstreaming Gender into Economic Policies, Geneva, 28-30 January 2004. retrieved on 18-5-10 from http://www.unece.org/indust/sme/ece-sme.htm.pdf.
Van Veizen, SZ, (1994). “Het Huishouden: Harmonieus Huisgezin of Arena?”in H. Maussen van den Brink and K. Tijdens (1994) editors, Emancipatie en Economie, Amsterdam: Het Spinhuis, 109-125.
Welter, F (2006) Women’s Entrepreneurship in Germany: Growth Oriented Women Entre Preneurs and their Business A Global Research, The Diana Project.