تاثیر استقلال بانک مرکزی و هدف‌گذاری سیاستی بر کنترل تورم در اقتصاد کشورهای در حال توسعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

2 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

3 اقتصاد، دانشجوی رشته علوم اقتصادی گروه اقتصاد و حسابداری، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

تورم یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی است که با برهم زدن شاخص‌های اقتصاد کلان که به صورت کاهش نرخ رشد اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری و توزیع نابرابر درآمد انعکاس می‌یابد، هزینه‌های بسیاری بر جامعه تحمیل می‌کند. علاوه‌ براین، تورم بالا و بی‌ثباتی تورم موجب خدشه‌دار شدن اعتبار سیاستگذاران کلان اقتصادی به ویژه بانک مرکزی می‌شود و تداوم آن می‌تواند موارد حاد بی‌ثباتی سیاسی کشورها را نیز به دنبال داشته باشد. ضمن اینکه نااطمینانی‌های ناشی از نرخ‌های تورم بالا باعث افزایش انتظارات تورمی می‌شود. بر این اساس برای کنترل تورم راهکارهایی پیشنهاد شده است. یکی از این پیشنهادها، استقلال بانک مرکزی بوده است که از دهه ۱۹۸۰ طرفداران بسیاری پیدا کرد. با توجه به این موضوع در این مطالعه بررسی تاثیر استقلال بانک مرکزی و هدف‌گذاری سیاستی بر کنترل تورم در اقتصاد 22 کشور آسیایی با استفاده از رویکرد داده‌های تابلویی طی دوره زمانی 2019-2010 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه حاکی از آن است در میان متغیرهای مورد بررسی تورم دوره گذشته، آزادی تجاری و پایه پولی تاثیر مثبت و معنی‌‎داری بر تورم دوره جاری دارند. در مقابل استقلال بانک مرکزی، تعادل اولیه، توسعه مالی و رژیم نرخ ارز تاثیر منفی و معنی‌داری بر متغیر وابسته یعنی تورم دوره جاری اقتصاد 22 کشور آسیایی دارند.

کلیدواژه‌ها


 • بزرگر، نکیسا (1394)، تاثیر استقلال بانک مرکزی بر عملکرد نظام هدف‌گذاری تورم در ایران، پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده علوم اداری و اقتصادی.
 • جعفری صمیمی، احمد و درخشانی درآبی، کاوه (1395)، استقلال بانک مرکزی در ایران: تحلیل نظری و تجربی، فصلنامه پژوهش‌های پولی- بانکی، سال هشتم، شماره ۲۴، صص-167-190
 • درخشانی درآبی، کاوه (1394)، ارزیابی و محاسبه مقدار بهینه شاخص های استقلال بانک مرکزی در ایران، رساله دوره دکتری رشته علوم اقتصادی، گرایش اقتصاد پولی، دانشگاه مازندران، دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اداری.
 • زرین اقبال، حسن و جعفری صمیمی، احمد و طهرانچیان، امیرمنصور (1397)، تأثیر استقلال بانک مرکزی بر نوسانات تولید و تورم در ایران، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال هشتم، شماره سی‌ام، صص.45-99.
 • زرین اقبال، حسن و مسیب نژاد، محمد رضا و نجفی کاج آبادی ، قاسم و شهرازی، میلاد (1396)، بررسی اثر استقلال بانک مرکزی بر کاهش نوسانات تولید در اقتصاد ایران (با استفاده از مدل گارچ و رویکرد خودرگرسیون برداری، فصلنامه روند، سال بیست و چهارم، شماره 80 ، ص.ص 13-48.
 • قربانی، رضا (1394)، بررسی میزان استقلال بانک مرکزی و نقش آن در کاهش یا افزایش نرخ رشد تورم در ایران، پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور.
 • نورانی، محمد (1390)، بررسی مفهوم و مبانی استقلال بانک مرکزی با تاکید بر حقوق ایران، پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
 • امیرخانی، محمدرضا و نصیری، مجید(1394) ، تاثیر استقلال بانک مرکزی روی تورم و تغییرات آن در کشورهای در حال توسعه، کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع، تهران، 409081/doc/com//:https
 • Adina Ionela Strachinaru and Bogdan Andrei Dumitrescu (2019), Assessing the Sustainability of Inflation Targeting: Evidence from EU Countries with Non-EURO Currencies, Sustainability, vol.11. mdpi.com/journal/sustainability .
 • Afshari, Zahra and Daraei, Fatemeh (2019), The Impact of Central Bank Independence on Stock Market Volatility, Journal of Money and Economy, Vol.13, No.4, Pp: 423-441
 • Zahra and Daraei. Fatemeh (2019), The Impact of Central Bank Independence on Stock Market Volatility, Journal of Money and Economy,Vol.13, No.4, Pp: 423-441
 • Dumiter Florin Cornel and HORA"IU FLORIN ȘOIM (2010), The correlation between central bank independence and inflation in developed and emerging countries, Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on Economy and Management Transformation (Volume I)
 • Garriga, Ana Carolina and Cesar M. Rodriguez (2019),More Effective Than We Thought Central Bank Independence and Inflation in Developing Countries, Economic Modelling, Vol.5, No.9.Pp:1-49
 • Jamal, Bouoiyour and Refk Selmi (2018), The effects of central banks’ independence on inflation outcomes inemerging countries: Does the choice of exchange regime matter?, HAL Id:hal-01886584, https://hal.archives-ouvertes. fr/hal-01886584
 • Louka T. & Anastasia Theofilakou and Kalliopi-Maria Zekente (2019), Central bank independence and inflation preferences: New empirical evidence on the effects on inflation,  BANK OF GREECE EURO SYSTEM, Working Paper
 • Kunaedi,Agung and Darwanto (2020), Central Bank Independence and Inflation: The Matters of Financial Development and Institutional Quality, Jurnal Ilmu Ekonomi, Vol.9, No.1,Pp: 1 – 14
 • Parkin, Michael (2013), The Effects of Central Bank Independence and Inflation Targeting on Macroeconomic Performance: Evidence from Natural Experiments, Economic Policy Research Institute. EPRI Working Papers.
 • Yahyazadehfar M., Mostakhdemin Hosseini. H, Shababi. H. and Mehrabi, Alamdari A. A. (2012) On the Relationship between Central Bank’s Independence and Inflation Rate in Iran, Int. J. Manag. Bus. Res. Vol.2, No.3, Pp: 219- 232.