فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد

اثر گسترش رمز پول ها (بیت کوین) بر تقاضای پول و حق الضرب در قالب رویکرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته علوم اقتصاد، گروه اقتصاد ، دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

2 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 استادیارگروه اقتصاد ، دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

4 استادیارگروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

مکانیسم خلق پول و دیگر اقدامات تورم‌زای بانک‌های مرکزی که اغلب منافع کوتاه‌مدت دولت‌ها را بر عقلانیت و ثبات بلندمدت موردنیاز بازار مرجح می‌دانند، از مهم‌ترین دلایل معماری نظام پولی جدید و روند استقبال گسترده از رمز پول‌ها من‌جمله بیت کوین در دهه اخیر است. در این مقاله باهدف بررسی اثر گسترش رمز پول‌ها (بیت کوین) بر تقاضای پول و حق الضرب، یک مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) را با استفاده از داده‌های سری زمانی فصلی 1368 تا 1397 حل کردیم. در مدل طراحی‌شده فرض شده که به دلیل استفاده از رمز پول‌ها، درآمد دولت از ناحیه چاپ پول کاهش می‌یابد؛ این امر منجر به این خواهد شد که دولت در قیمت انرژی (بخصوص انرژی صرف شده برای استخراج رمز پول‌ها) تجدیدنظر کرده و آن را باقیمت حداکثر کننده سود خود در بازار عرضه کند. در این مطالعه شوک ناشی از قیمت و حجم معاملات بیت کوین به عنوان شاخصی برای تقاضای رمز پول‌ها در نظرگرفته شده است. نتایج نشان می‌دهد، با افزایش تقاضا برای رمز پول‌ها، تقاضای پول رسمی کاهش یافته، تورم کاهش یافته و به تبع آن درآمد ناشی از حق الضرب کاهش می‌یابد. همچنین نتایج بیانگر این موضوع می‌باشد که شوک وارد شده از ناحیه رمز پول‌ها از کانال تغییر در قیمت انرژی منجر به جبران بخشی از درآمدهای دولت خواهد شد، هر چند در بلندمدت اثرات رفاهی این سیاست معنی‌دار بوده است.

کلیدواژه‌ها