فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد

نقش تامین مالی به عنوان یک راهبرد در پایداری و تحقق رشد اقتصادی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

3 استاد اقتصاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

چکیده

برای تقویت رشد اقتصادی راهبردهای مختلفی وجود دارد. در این مقاله تأثیر تأمین مالی، به عنوان یک عامل مؤثر بر رشد، بر بخش‌های گوناگون اقتصاد ایران با استفاده از جدول داده- ستانده بررسی شده ‌است. بدین منظور با استفاده از جدول داده- ستانده سال 1396 و با بهره‌گیری از روش‌های نوین، ارتباط این بخش با بخش‌های دیگر مورد سنجش قرار گرفته ‌است. در روش استخراج فرضیه‌ای نتایج نشان داد بخش بانک‌ و مؤسسات مالی بیشترین تأثیر را بر خودش دارد که نشان دهنده یک اشتباه راهبردی در نظام تأمین مالی کشور است. پس از آن بخش ساختمانی غیرمسکونی در مرتبه دوم و بخش فعالیت‌های اداری و پشتیبانی در مرتبه سوم متأثر از تأمین مالی بخش بانکی است. اما نتایج روش حوزه نفوذ نشان بخش بانکی دارای بیشترین نفوذ در بخش عمده فروشی و خرده فروشی است و قوت و ضعف تأمین مالی، تغییرات بیشتری در این بخش را موجب می‌شود. پس از این بخش، بخش ساخت مواد و فرآورده‌های شیمیایی در رتبه دوم و بخش استخراج نفت خام و گاز طبیعی در رتبه سوم تأثیرپذیری قرار دارند.

کلیدواژه‌ها