نقش تامین مالی به عنوان یک راهبرد در پایداری و تحقق رشد اقتصادی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

3 استاد اقتصاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

چکیده

برای تقویت رشد اقتصادی راهبردهای مختلفی وجود دارد. در این مقاله تأثیر تأمین مالی، به عنوان یک عامل مؤثر بر رشد، بر بخش‌های گوناگون اقتصاد ایران با استفاده از جدول داده- ستانده بررسی شده ‌است. بدین منظور با استفاده از جدول داده- ستانده سال 1396 و با بهره‌گیری از روش‌های نوین، ارتباط این بخش با بخش‌های دیگر مورد سنجش قرار گرفته ‌است. در روش استخراج فرضیه‌ای نتایج نشان داد بخش بانک‌ و مؤسسات مالی بیشترین تأثیر را بر خودش دارد که نشان دهنده یک اشتباه راهبردی در نظام تأمین مالی کشور است. پس از آن بخش ساختمانی غیرمسکونی در مرتبه دوم و بخش فعالیت‌های اداری و پشتیبانی در مرتبه سوم متأثر از تأمین مالی بخش بانکی است. اما نتایج روش حوزه نفوذ نشان بخش بانکی دارای بیشترین نفوذ در بخش عمده فروشی و خرده فروشی است و قوت و ضعف تأمین مالی، تغییرات بیشتری در این بخش را موجب می‌شود. پس از این بخش، بخش ساخت مواد و فرآورده‌های شیمیایی در رتبه دوم و بخش استخراج نفت خام و گاز طبیعی در رتبه سوم تأثیرپذیری قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


ابوذری، ایوب و کرانی، عبدالرضا (1397) بررسی پدیدة مالی شدن در اقتصاد ایران. سیاست‌های راهبردی و کلان، شماره 6، 61ـ80.
ترحمی، فرهاد (1389) تحلیل آثار بخش خدمات مالی در اقتصاد ایران، فصلنامه دانش و توسعه، سال هفدهم، شماره 30، 215-220.
توفیق، فیروز (1371) تحلیل داده  ستانده در ایران و کاربردهای آن در سنجش، پیش‌بینی و برنامه‌ریزی، انتشارات جامعه و اقتصاد.
جهانگرد، اسفندیار (1393) تحلیل‌های داده- ستانده فناوری- برنامه ریزی و توسعه، تهران: کتاب مهربان.
جهانگرد، اسفندیار و سادات حسینی، نیلوفر (1392). شناسایی بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران بر مبنای تحلیل تصادفی داده- ستانده، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، شماره 11، 46-23.
حکمت, بهرام؛ رحمتی، داریوش (1388). تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی استان ایلام با استفاده از تشکیل جدول داده- ستانده استان به روش GRIT، اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال هفدهم، شماره 67.
رجبی، سجاد (1398) سنجش اثرپذیری انرژی از تکانه‌های جانب عرضه بخش‌های اقتصاد ایران و ارائه راهکار مقاوم‌سازی زیربخش‌های انرژی، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)، پایان نامه کارشناسی ارشد.
طیبی، سید کمیل؛ ساطعی، مهسا؛ صمیمی، پریسا (1389)، تأثیر تسهیلات بانکی بر اشتغال‌زایی بخش‌های اقتصادی ایران، نشریه پول و اقتصاد، شماره 4، 33-1.
کشاورز، غلامرضا (1383) اهمیت بخش خدمات مالی در اقتصاد کشور (بررسی تحلیلی اثرات تعطیلی مؤسسات مالی، بانکداری و بیمه در تولید و اشتغال)، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، شماره 21، 133- 115.
مسیبی، زهرا؛ شریفی، نورالدین (1395) بکارگیری پیوندهای خالص در تبیین جایگاه بانک در اقتصاد ایران، پژوهش های اقتصادی ایران، سال بیست و یکم، شماره 69، 171-147.
مرکز پژوهش‌های مجلس (1394) ماهیت بخش‌های اقتصادی ایران، شناسایی بخش‌های کلیدی، دفتر مطالعات اقتصادی ایران (گروه اقتصاد کلان و مدلسازی).
موسسه مک کینزی (2016)، ایران؛ فرصت یک تریلیون دلاری، سلیمانی، حنظله؛ یارمحمدی، جواد. مجله صادرات و واردات.
نصراللهی، زهرا و زارعی، مهران (1396)، اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﯾﺰد ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب: ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﺪل‌ﻫﺎی داده  ﺳﺘﺎﻧﺪه و ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ، پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال بیست و دوم، شماره 71.
نوروزی, علی (1381) اولویت‌بندی بخش‌های اقتصادی بر اساس جدول داده- ستانده مورد مطالعاتی استان گیلان ، مجله روند، شماره 53، 183-150.
 
Ahmad ,N .(2011). “Impact of Institutional Credit on Agricultural Output: A Case Study of Pakistan”, Theoretical and A lied Economics, Vol.10, No.563,5-16
Apostolakis, G., & Papadopoulos, A .(2019). "Financial stability, monetary stability and growth: A panel VAR analysis". Open Economies Review, 30, Issue 1, 17-157.
Bigirimana, M., & Hongyi, X. (2018). "Research on Relationship between Financial Inclusion and Economic Growth of Rwanda: Evidence from Commercial Banks with ARDL Approach". International Journal of Innovation and Economic Development, 4, issue 1, 7-18.
Dietzenbacher, E .(1992). The measurement of interindustry linkages: key sectors in the Netherlands. In Economic Modelling 9 (4), 419–437.
Freytag. A , Fricke. S .(2017). Sectoral linkages of financial services as channels of economic development—An input–output analysis of the Nigerian and Kenyan economies, Review of Development Finance, Volume 7, Issue 1, Pages 36-44
Krishna, K, and Perez, C. A .(2005). "Unbalanced Growth", Canadian Journal of Economics, Vol. 38, No 3, 832-851.
Maureen, W, & Nzomoi, J., & Rutto, N .(2012). “Assessing the Impact of Private Sector Credit on Economic Performance: Evidence from Sectoral Panel Data for Kenya”, Internationa Journal of Economics and Finance. Vol.4, No.3, 182-190.
Miller, R. E. & Lahr, M. L .(2001). “A Taxonomy of Extractions”. Regional Science Perspectives in Economic Analysis. Amsterdam: Elsevier Science, 249, 407–441.
Nasir .(2015).  Pakistan: Growth Diagnostics, Criterion Quarterly, 10 (2).
Lenzen, M .(2003). "Environmentally Important Paths, Linkages and Key Sectors in the Australian Economy", Structural Change And Economic Dynamics, Vol. 14, No 1,. 1-34.
Rasmussen, P. N .(1956). Studies in Inter-Sectoral Relations. North Holland Amsterdam, Netherlands.
Schultz, S .(1977). “A roaches to Identifying Key Sectors Empirically by Means of Input-Output Analysis”. Journal of Development Studies, 14(1), 77-96.
Tarahomi. F .(2007)." The diagnosis of keysectors in iranain economy by view point of employment". Economic journal, NO73-74.