بررسی آثار نامتقارن تغییرات قیمت نفت و نرخ سود بر نرخ بیکاری در ایران، رویکرد NARDL

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه بانکداری، مؤسسه عالی آموزش بانکداری بانک مرکزی، تهران، ایران

2 هیأت علمی، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران

چکیده

نرخ بیکاری از جمله شاخص‌های اقتصادی است که همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاستگذاران بوده است. عوامل متعددی بر این شاخص اثرگذار بوده و بسیاری از متغیرهای اقتصادی آن را تحت تأثیر قرار می‌دهند. با توجه به شرایط اقتصادی ایران بعنوان کشور صادرکننده نفت و اعمال تحریم‌های اقتصادی و همچنین سیستم بانکداری اسلامی، مطالعه و بررسی اثرگذاری قیمت نفت و نرخ سود بانکی بعنوان دو متغیر کلیدی ضروری به نظر می‌رسد. در این مطالعه به منظور بررسی اثرات تغییرات قیمت نفت و نرخ سود بر نرخ بیکاری در ایران از مدل خودرگرسیون برداری با وقفه ARDL خطی پسران و همکاران (2001) و NARDL غیرخطی نامتقارن شین و همکاران (2013) استفاده شده است. عدم‌تقارن در مدل غیرخطی توسط جمع جزئی مثبت و منفی قیمت نفت و نرخ سود معرفی می‌شود. مدل ARDL خطی نشان می‌دهد که تغییرات متغیرهای توضیحی مدل، در کوتاه‌مدت اثرات محدودی بر نرخ بیکاری دارد اما اثرات بلندمدت معناداری در تمامی موارد وجود دارد. مدل NARDL تصویر متفاوتی از اثرات تغییرات قیمت نفت و نرخ سود بر نرخ بیکاری ارائه می‌دهد. در حالی که در کوتاه‌مدت افزایش و کاهش قیمت نفت اثری بر نرخ بیکاری ندارد و تنها تغییرات نرخ سود بر آن اثرگذار است، در بلندمدت علاوه بر نرخ بهره، افزایش قیمت نفت هم بر نرخ بیکاری مؤثر است. نتایج مطالعه نشان‌دهنده این است که در کوتاه‌مدت و بلندمدت افت نرخ سود اثرات بیشتری نسبت به افزایش آن و افزایش قیمت نفت اثرات بیشتری نسبت به کاهش آن دارد.

کلیدواژه‌ها


بارانی لقب، سکینه، عاطفه شکاری. (1393). رابطه بین قیمت نفت، نرخ بهره و نرخ بیکاری در ایران، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد، بصورت الکترونیکی، مؤسسه بین‌المللی عالی علوم و فناوری حکیم عرفی شیراز،  https://www.civilica.com/Paper-NCEMA01-NCEMA01_353.html
برزانی، محمد واعظ، ایزدخواستی، حجت. (1390). تحلیل نقش نرخ بهره پولی در بحران‌های اقتصادی نظام سرمایه‌داری: رویکرد اسلامی، اقتصاد اسلامی، سال یازدهم، شماره 44، 77-104.
زروکی، شهریار، یوسفی بارفروشی، آرمان، فتح‌الله‌زاده، امیرحسین. (1397). تحلیل نامتقارنی تکانه‌های قیمت و درآمد نفت در نرخ بیکاری ایران کاربردی از الگوی NARDL. مطالعات اقتصادی کاربردی ایران. دوره 7، شماره 27، 23-49.
مهیم شیهکی تاش، طوبی خرم‌آبادی. (1395). رابطه میان نرخ بیکاری با قیمت نفت و نرخ بهره در ایران، فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، سال چهارم، شماره شانزدهم، 115-134.
Allegret, J.P., Couharde,c.,& Coulibali,D., (2014). Current accounts and oil price fluctuations in oil exporting countries: The role financial development. Journal of international money and finance, 47, 185-201.
Bahmani Oskooee, Mohsen & Mohammadian Amirhossein, (2016). Assymetric Effects of Exchange Rate changes on Domestic Production: Evidence from Nonlinear ARDL Approach. Australian Economic Paoers,  Vol.55, Issue 3, 181-191.
Bai, J., & Perron, P., (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes, Econometrica. 66(1), 47-78.
Bai, J., & Perron, P., (2003). Computation and analysis of multiple structural change modeles. Journal of applied econometrics, 18(1), 1-22.
Banerjee, A., Dolado, J., & Mestere, R. (1998). Error correction mechanism tests for cointegration in a single-equation framework. Journal of time series analysis, 19(3), 267-283.
Barnichon, R., Matthes, C., & Sablik, T. (2017). Are the effects of monetary policy assymetric? Economic Brief EB17-03. Frderal Reserve Bank of Richmond. https://www. richmondfed.org/-/media/ richmondfedorg/ publications/research/economic_brief/2017/pdf/eb_17-03.pdf.
Bastianin, A., Conti, F., & Manera, M. (2016). The impacts of oil price shocks on stock market volatility: Evidence from the G7 countries. Energy Policy, 98, 160–168.
Bohi, D. (1991). On the macroeconomic effects of energy oil price shocks. Resources and Energy, 13, 145–165.
Brown, S., & Yücel, M. (2002). Energy prices and aggregate economic activity: An interpretative survey. The Quarterly Review of Economics and Finance, 42, 193–208.
Caporale, G., & Gil-Alana, L. (2002). Unemployment and input prices: A fractional cointegration approach. Applied Economics Letters, 9, 347–351.
Caporale, G., & Pittis, N. (1999). Efficient estimation of cointegrating vectors and testing for causality in vector autoregressions. Journal of Economic Surveys, 13,1–35.
Caporale, G., & Pittis, N. (2004). Estimator choice and the Fisher’s paradox: A Monte Carlo study. Econometric Reviews, 23(1), 25–52.
Carruth, A., Hooker, M., & Oswald, A. (1998). Unemployment equilibria: Theory and evidence from the United States. The Review of Economics and Statistics, 80(4), 621–628.
Cologni, A., & Manera, M. (2008). Oil price, inflation and interest rates in a structural cointegrated VAR model for the G-7 countries. Energy Economics, 30, 856–888.
Cuestas, J. (2016). The impact of supply shocks on unemployment in Spain. Economics and Business Letters, 5(4), 107–112.
Cuestas, J., & Gil-Alana, L. (2018). Oil price shocks and unemployment in central and Eastern Europe. Economic Systems, 42, 164–173.
Cuestas, J., & Ord_o~nez, J. (2018). Oil prices and unemployment in the UK before and after the crisis: A Bayesian VAR approach. A note. Physica A, 510, 200–207.
Davis, S., & Haltiwanger, J. (2001). Sectoral job creation and destruction response to oil price changes. Journal of Monetary Economics, 48, 465–512.
Dickey, D., & Fuller, W. (1979). Distribution of the estimators for  autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427–43.
Dogrul, H., & Soytas, U. (2010). Relationship between oil prices, interest rate, and unemployment: Evidence from an emerging market. Energy Economics, 32, 1523–1528.
Ewing, B., & Thompson, M. (2007). Dynamic cyclical comovements of oil prices with industrial production, consumer prices, unemployment, and stock prices. Energy Policy, 35, 5535–5540.
Farzanegan, M., & Markwardt, G. (2009). The effects of oil price shocks on the Iranian economy. Energy Economics, 31, 134–151.
Garibaldi, P. (1997). The asymmetric effects of monetary policy on job creation and job destruction. IMF Staff Papers, 44(4), 557–584.
Greenwood-Nimmo, Mathew, & Yoncheol Shin, (2019). Two-Step Estimation of the Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model, Econ Papers,rwp 154.
Gong, X., & Lin, B. (2018). Time-varying effects of oil supply and demand shocks on China’s macro-economy. Energy, 149, 424–437.
Hamilton, J. (1983). Oil and the macroeconomy since world war II. Journal of Political Economy, 91(2), 228–248.
Hamilton, J. (1996). This is what happened to the oil price-macroeconomy relationship. Journal of Monetary Economics, 38(2), 215–220.
Herrera, A., & Karaki, M. (2015). The effects of oil price shocks on job reallocation. Journal of Economic Dynamics and Control, 61,95–113.
International Monetary Fund, & World Economic Outlook. (April 2007). Global prospects and policy issues. Washington D.C: International Monetary Fund (chapter 1) https://www.imf.org/external/ pubs/ft/ weo/2007/01/.
Ioannidis, C., & Ka, K. (2018). The impact of oil price shocks on the term structure of interest rates. Energy Economics, 72, 601–620.
Katircioglu, S., Sertoglu, K., Candemir, M., & Mercan, M. (2015). Oil price movements and macroeconomic performance: Evidence from twenty-six OECD countries.
Renewable and Sustainable Energy Reviews, 44, 257–270.
Keane, M., & Prasad, E. (1996). The employment and wage effects of oil price changes: A sectoral analysis. The Review of Economics and Statistics, 78(3), 389–400.
Kilian, L. (2014). Oil price shocks: Causes and consequences. Ann. Rev. Resour. Econom., 6, 133–154.
Kwiatkowski, D., Phillips, P., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root: How sure are we that economic time series have a unit root? Journal of Econometrics, 54, 159–178.
Leduc, S., & Sill, K. (2004). A quantitative analysis of oil-price shocks, systematic monetary policy, and economic downturns. Journal of Monetary Economics, 51, 781–808.
Lee, K., Ni, S., & Ratti, R. (1995). Oil shocks and the macroeconomy: The role of price variability. Energy Journal, 16(4), 39–56.
Lorusso, M., & Pieroni, L. (2018). Causes and consequence of oil price shocks on the UK economy. Economic Modelling. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2018.01.018.
Mork, K. (1989). Oil and the macroeconomy when prices go up and down: An extension of Hamilton’s results. Journal of Political Economy, 97(3), 740–744.
Nasseh, A., & Elyasiani, E. (1984). Energy price shocks in the 1970s: Impact on industrialized economies. Energy Economics, 6(4), 231–244.
Nusair, S. (2016). The effects of oil price shocks on the economy of the gulf Co-operation council countries: Nonlinear analysis. Energy Policy, 91, 256–267.
Nusair, S. (2019). Oil prices and inflation dynamics in the Gulf Cooperation Council countries. Energy, 181, 997–1011.
Nusair, S., & Al-Khasawneh, J. (2017). Oil price shocks and stock market returns of the GCC countries: Empirical evidence from quantile regression analysis. Economic Change and Restructuring, 51, 339–372.
Nusair, S., & Olson, D. (2019). The effects of oil price shocks on Asian exchange rates: Evidence from quantile regression analysis. Energy Economics, 78,44–63.
Ordnez, J., Monfort, M., & Cuestas, J. (2019). Oil prices, unemployment and the financial crisis in oil-importing countries: The case of Spain. Energy, 181, 625–634.
Pesaran, H., & Pesaran, B. (1997). Working with microfit. Camfit Data Limited.
Pesaran, H., & Shin, Y. (1999). An autoregressive distributed lag modeling approach to cointegration analysis. In S. Strom (Ed.), Econometrics and economic theory in 20th
century: the Ragnar Frisch centennial symposium. Cambridge: Cambridge University Press.
Pesaran, M., Shin, Y., & Smith, R. (2001). Bound testing approaches to the analysis of level relationship. Journal of Applied Economics, 16, 289–326.
Phillips, P., & Perron, P. (1988). Testing for unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346.
Rafiq, S., Salim, R., & Bloch, H. (2008). Impact of crude oil price volatility on economic activities: An empirical investigation in the Thai economy. Resources Policy,34(3), 121–132.
Segal, P. (2011). Oil price shocks and the macroeconomy. Oxford Review of Economic Policy, 27(1), 169–185.
Shapiro, C., & Stiglitz, J. (1984). Equilibrium unemployment as a worker discipline device. The American Economic Review, 74, 433–444.
Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. J. (2013). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. C. Horrace,
Sickles, & C. Robin (Eds.), Festschrift in honor of Peter Schmidt. New York: Springer Science & Business Media.
Toda, H., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(2), 225–250.
Wang, S. (2013). Oil price effects on personal consumption expenditures. Energy Economics, 36, 198–204.
Wei, Y., & Guo, X. (2017). Oil price shocks and China’s stock market. Energy, 140(1), 185–197.