بررسی تأثیر بانکداری الکترونیکی بر متغیرهای منتخب اقتصاد کلان ایران با رویکرد پویایی سیستم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده اقتصاد، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دانشیار، دانشکده اقتصاد ، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استادیار، دانشکده اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

4 دانشجوی دکترا دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز ایران

چکیده

در سال‌های اخیر بانکداری الکترونیکی و استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیکی گسترش یافته است و این موضوع باعث ایجاد تغییراتی در متغیرهای پولی شده است که می‌تواند اثرات اقتصادی زیادی در پی داشته باشد. در همین راستا در این پژوهش تأثیر بانکداری الکترونیکی بر متغیرهای منتخب اقتصادی در ایران با استفاده از مدل‌سازی و شبیه‌سازی پویایی سیستم بررسی شده است. مدل طراحی شده شامل دو بخش پولی و حقیقی است که بانکداری الکترونیکی را نیز در بر می-گیرد. پس از شبیه‌سازی و اعتبار‌سنجی الگو، در قالب سناریوهای طراحی شده به بررسی تأثیرات بانکداری الکترونیکی بر متغیرهای اقتصادی پرداخته شده است. نتایج حاصل از اعمال سناریو‌های مختلف نشان داد که افزایش دستگاه‌های خودپرداز باعث کاهش حجم نقدینگی، شاخص قیمت، انباشت سرمایه و تولید شده و افزایش دستگاه‌های پایانه فروش، متغیرهای اشاره شده را افزایش داده است. افزایش همزمان دستگاه‌های خودپرداز و پایانه فروش نیز نقدینگی و شاخص قیمت را افزایش داده و تأثیری بر انباشت سرمایه و تولید نداشته است. همچنین نتایج نشان داد که در این حالت افزایش حجم ذخایر قانونی به عنوان یک سیاست کنترلی می‌تواند بخشی از تأثیرات این ابزارها بر نقدینگی را خنثی کند.

کلیدواژه‌ها


پژویان، جمشید. خسروی، ثانیا. 1391. تأثیر تورم بر سرمایه‏گذاری بخش خصوصی. فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه‏گذاری. 1 (4). ص‌ص 18-1.
تاری، فتح الله. شاپوری، عبدالرضا. 1391. اثر توسعه ابزارهای پرداخت الکترونیک بر تقاضای پول. پژوهش‏های اقتصادی ایران، 17 (51). ص‌ص 19-1.
دانش جعفری، داود. بهرامی، جاوید. راعی دهقی، مجتبی. 1395. بررسی اثر تراکنش‏های الکترونیکی بر تقاضای اسکناس و مسکوک و حجم پول. فصلنامه روند. 23 (73). ص‌ص 35-15.
دشتبانی، یاور, حسینی، سید شمس‌الدین, معمارنژاد، عباس. مهرآرا، محسن. 1398. اثر پرداخت‌های الکترونیکی بر سهم اسکناس و مسکوک از پول در ایران و کشورهای منتخب. اقتصاد مالی. 13 (47). ص‌ص 174-155.
سهیلی، کیومرث. فتاحی، شهرام. جیحونی‌پور، مهرداد. 1391. اثرات جریان یافتن پول الکترونیکی بر حجم اسکناس و مسکوک در گردش در  ایران، فصلنامه پژوهش های اقتصادی. 14 (1). ص‌ص 113-79.
کفایی، محمدعلی. خیراندیش، الهام. 1389. بررسی اثر تغییر نرخ سود سپرده‌های بانکی بر متغیرهای کلان اقتصادی به روش پویای سیستمی. اقتصاد و الگو سازی, 1 (4). ص‌ص 23-52.
گلزاریان‌پور، سیاوش. گلمرادی، حسن. اسماعیلی‌تزنگی، محمد مهدی. 1397. عوامل مؤثر بر اعطای تسهیلات بانک‏های تجاری ایران با تأکید  بر مطالبات غیر‏جاری. فصلنامه پژوهش‏های برنامه و توسعه. 1 (1). ص‌ص151-113.
نجف‌زاده اوچقاز، منا. صمصامی، حسین. 1395. اثر ابزارهای پرداخت الکترونیکی بر عرضه پول. فصلنامه نظریه‏های اقتصاد مالی. 1 (2). ص‌ص 34-5.
Abubakar, A. (2014). The effects of electronic banking on growth of deposit money banks in Nigeria. European Journal of Business and Management, 6(33), 79-89.‏
Adem, S. B. (2015). Determinants of Commercial Bank Deposits in Ethiopia: A Case of Commercial Bank of Ethiopia. Degree of Master Thesis, Addis Ababa University.‏
Amromin, G., & Chakravorti, S. (2009). Whither Loose Change? The Diminishing Demand for Small‐Denomination Currency. Journal of Money, Credit and Banking, 41(2‐3), 315-335.‏
Atay, E., & Apak, S. (2013). An overview of GDP and internet banking relations in the European Union versus China. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 99, 36-45.‏
Bakare, S. (2015). Varying impacts of electronic banking on the banking industry. The Journal of Internet Banking and Commerce, 20(2).‏
Barro, R. J. (1991). Economic growth in a cross section of countries. The quarterly journal of economics, 106(2), 407-443.‏
Baumol, W. J. (1952). The transactions demand for cash: An inventory theoretic approach. The Quarterly Journal of Economics, 545-556.‏
Chaerul, M., Tanaka, M., & Shekdar, A. V. (2008). A system dynamics approach for hospital waste management. Waste management, 28(2). PP. 442-449.‏
EL-gawady Zeinab Mohamed (2006), “Relation between E-money and Monetary Policy in Egypt”, University of Egypt. PP. 2, 4, 27.
Fujiki, H., & Tanaka, M. (2014). Currency demand, new technology, and the adoption of electronic money: Micro evidence from Japan. Economics letters, 125(1). PP. 5-8.
Guleid, H. A. R., & Tirimba, O. I. (2015). Analysis of Somaliland Mobile Money Service on Effective Inflation Control: Case of Hargeisa Foreign Exchange Market in Somaliland. International Journal of Business Management and Economic Research.[Online], 6(6). PP. 355-370.
Handa, J. (2009). Monetary Economics 2nd Edition.‏ New York: Taylor & Francis e-library.
Hassan, O. M., Sule, A., & Abu, J. (2016). Attaining Sustained Economic Growth in Nigeria through the Neo-Classical Growth Model of Capital Accumulation. JL Pol'y & Globalization. PP. 45, 27.‏
Hjorth, P., & Bagheri, A. (2006). Navigating towards sustainable development: A system dynamics approach. Futures, 38(1). PP. 74-92.‏
Huynh, K. P., Schmidt-Dengler, P., & Stix, H. (2014). The role of card acceptance in the transaction demand for money.‏ Bank of Canada Working Paper 2014-44.
Imran, K., & Nishat, M. (2013). Determinants of bank credit in Pakistan: A supply side approach. Economic Modelling, 35. PP. 384-390.
Isibor, A. A., Omankhanlen, A. E., Okoye, L. U., Achugamonu, B. U., Adebayo, M. E., Afolabi, G. T., & Ayodeji, O. E. (2018). Impact of Electronic Banking Technology on Customers Satisfaction and economicgrowthin nigeria. International Journal of Civil Engineering and Technology, 9(12). PP. 536-544.‏
Kahveci, E., & Wolfs, B. (2018). Digital banking impact on Turkish deposit banks performance. Banks & bank systems, (13, Iss. 3). PP. 48-57.
Lippi, F., & Secchi, A. (2009). Technological change and the households’ demand for currency. Journal of Monetary Economics, 56(2). PP. 222-230.
Liu, X., Ma, S., Tian, J., Jia, N., & Li, G. (2015). A system dynamics approach to scenario analysis for urban passenger transport energy consumption and CO2 emissions: A case study of Beijing. Energy Policy, 85. PP. 253-270.‏
Lucas, R. E. (1998). On the mechanics of economic development. Econometric Society Monographs, 29. PP. 61-70.‏
McCallum, C. (1989). Monetary theory and policy. MONEY. PP. 51, 72.
Mishkin, F. S. (2010). The economics of money, banking, and financial markets. Pearson education.‏
Mujuri, B. M., Kibet, L., & Kiprop, S. (2018). Effect of Financial Innovation on Money Demand in Kenya. Economics and Sustainable Development, 19. PP. 163-182.
Olokoyo, F. O. (2011). Determinants of commercial banks’ lending behavior in Nigeria. International journal of financial research, 2(2). PP. 61-72.
Onat, N. C., Egilmez, G., & Tatari, O. (2014). Towards greening the US residential building stock: a system dynamics approach. Building and Environment, 78. PP. 68-80.‏
Qin, R. (2017). The impact of money supply and electronic money: Empirical evidence from central bank in China.
Rabiu, I. D., Ladan, S., Usman, H. A., & Garba, M. (2019). Impact of E-banking on the Operational Efficiency of Banks in Nigeria. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 9(2).
Ramlall, I. (2010). Do credit and debit cards induce an evaporation of cash in Mauritius?. International Research Journal of Finance and Economics, 36. PP. 16-24.‏
Saraswati, N., & Mukhlis, I. (2018). The Influence of Debit Card, Credit Card, and E-Money Transactions Toward Currency Demand in Indonesia. Quantitative Economics Research, 1(2). PP. 87-94.
Saysel, A. K., Barlas, Y., & Yenigün, O. (2002). Environmental sustainability in an agricultural development project: a system dynamics approach. Journal of environmental management, 64(3). PP. 247-260.‏
Stix, H. (2004). How do debit cards affect cash demand? Survey data evidence. Empirica, 31(2-3). PP. 93-115.‏
Tee, H. H., & Ong, H. B. (2016). Cashless payment and economic growth. Financial Innovation, 2(1). PP. 4.
Tobin, J. (1956). The interest-elasticity of transactions demand for cash. The review of Economics and Statistics. PP. 241-247.‏
Varga, T. I. L. (2016). Macroeconomic effects of the increase of electronic retail payments–A general equilibrium approach using Hungarian data. Financial and Economic REviEw, 129.‏
YOSEF, F. (2019). Factors affecting Deposit Mobilization: The Case of DashenBank Sc. Addis Abababranches (Doctoral dissertation, st. mary's University).