ارزیابی انتخاب های استراتژیک کسب و کارهای تولیدی در حال افول با رویکرد پویایی شناسی سیستم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت تولید و عملیات دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با تمرکز بر شاخص‌های عملکرد مالی انتخاب‌های ممکن استراتژیک کسب‌وکارها در مدیریت فرآیندهای سازمانی را در شرایطی که صنعت با افول (افت تقاضا) مواجه شده است با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستم، شبیه‌سازی می‌نماید. الگوی سیستمی و روابط علّی- معلولی متغیرهای آن با توجه به مبانی تجربی پژوهش الگوسازی شده و با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم در محیط نرم افزار ونسیم شبیه سازی و تحلیل شده است.
نتایج تحقیق همخوان با مطالعات پیشین نشان از آن دارد که تصمیمات استراتژیک در مدیریت فرآیندهای سازمانی بایستی با توجه به شاخص‌های مالی اخذ گردند. اجرای سناریوهای مختلف در خصوص محل مصرف منابع حاصله از فعالیت‌های کسب‌وکار، با تمرکز بر شاخص‌های مالی بازگشت سرمایه صاحبان سهام، مجموع سرمایه ثابت، میزان وجه نقد قرض گرفته شده و شاخص دارایی منهای بدهی نشان از آن دارد که هزینه کرد این منابع در فرآیندهای داخلی (سرمایه گذاری کوتاه مدت)، برداشت منابع و تقسیم سود و نهایتاً، سرمایه‌گذاری‌های در تجهیزات و ماشین‌آلات می‌توانند به ترتیب از بیشترین اولویت برخوردار باشند.

کلیدواژه‌ها


استرمن، ان. 1394. پویایی شناسی کسب و کار. (کورش برارپور، مرضیه امامی، پریسا موسوی اهرنجانی، بنفشه بهزاد، لاله رضایی عدل، حسن فغانی, مترجم) تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی. جلد اول.
Simeon, Lagakos, D. Ohanian, L & Alder. 2014. Competitive pressure and the decline of the Rust Belt: A macroeconomic analysis. National Bureau of Economic Research.
Bamiatzi, V. C & Kirchmaier, T. 2014. Strategies for superior performance under adverse conditions: A focus on small and medium-sized high-growth firms. International Small Business Journal. 32(3). PP.254-284.
Barbero,J. Casillas,J. Feldman,H. 2012. Managerial Capabilities and Paths to Growth as Determinants of High-Growth Small and Medium-Sized Enterprises . International Small Business Journal.  29(6):671-694
Buckly, P. 1998. Measures of international competitiveness: critical survey. Journal of Marketing Management.4. PP. 175-200.
Checkland, P. 1999. Soft Systems Methodology in Action. Chichester: John Wiley and Sons Ltd.
Forrester, J. W. 1961. Industrial Dynamics. MA: MIT Press Cambridge.
Forrester, J. W. 1994. System Dynamics, Systems Thinking, and Soft OR. System Dynamics Review. 2(10). PP. 1-14.
Ghemawat, P &  Nalebuff, B. 1990. The Devolution of  Declining Industries. Quarterly Journal of Economics. 1(105). PP. 167-186.
Gort, M & Klepper, S. 1982. Time Paths in the Diffusion of Product Innovations. Economic Journal. PP. 630-653.
Hamermesh, R & Silk, S. 1979. How to Compete in Stagnant Industries. Harvard Business Review. 5(57). PP. 161-168.
Harrigan, K & Porter, M. 1983. End-game strategies for declining industries. Harvard Business Review. PP. 111-120.
Harrigan, K. 1980. Strategies for Declining Industries. The Journal Of Business Strategy. 2(1). PP. 20-34.
Harrigan, K. a. End-Game Strategies for Declining Industries.1983 Harvard Business Review. 61(4). PP. 111-120.
Harrigan, K & Porter, M. 1983. End-Game Strategies for Declining Industries. Harvard Business Review. 61(4). PP. 111-120.
Klepper, S. 1997. Industry Life Cycles. Industrial and Corporate Change. 6(1). PP. 145-182.
Levitt, T. 1965. Exploit the Product Life Cycle. Harvard Business Review. 43. PP. 81-94.
Lieberman, M. 1990. Exit from Declining Industries: "Shakeout" Or "Stakeout? The Rand Journal Of Economics. 21(4). PP. 538-554.
McGahan, M. (2004)  How Industries Change  .Harvard Business Review 82(10):86-94, 156
Melse E. 2008. The Financial Accounting Model from a System Dynamics Perspective. MPRA, Paper No. 7624.
Nair GK, Rodrigues LLR. 2013. Dynamics of Financial Systems: A System Dynamics Approach. International Journal of Economics and Financial Issues 3(1): 14-26.Porter, M. 1979. How competetitive forces shape strsregy. Harvard Business Review. 57. PP. 137-145.
Porter, M. 1985. Competitive Advantage: Creating and sustaining superior performance. NY: Free Press.
Porter, M. 1998. Competitive Strategy:Techniques for Analyzing Industries and Competitors. New York: Free Press.
Ross SA, Westerfield RW, Jordon BD. 2003. Fundamentals of Corporate Finance. Sixth Edition. Irwin/McGraw-Hill, Boston, MA, 23-26.
Routley, M. Phaal, R & Probert, D. 2013. Exploring industry dynamics and interactions. Technological Forecasting & Social Change. PP. 1147-1161.
Santanaa, M. Valle, R & Galan, J.-L. 2017. Turnaround strategies for companies in crisis: Watch out the causes of decline before firing people. BRQ Business Research Quarterly. PP. 206-211.
Schreuder, H. P.1991. Successful Bear-Fighting Strategies. Strategic Management Journal. PP. 523-533.
Sterman, J. 2000. Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World. USA: McGrawHill.Taggart, J. 1995. Strategy Formulation in Declining Industries: A Biology Paradigm. The Journal Of Marketing Management. PP. 295-314.
Taylor, M & Taylor, A. 2012. The Technology Life Cycle: Conceptualization And Managerial Implications. Int. J. Production Economics. PP. 541-553.
Teece, D. J., Pisano,G.Shuen,A.  1997 .Dynamic Capabilities and  Strategic Management. Strategic Management Journal, 18(7):509-533Weitzel, W & Jonsson, E. 1989. Decline in organizations: a literature integration and extension. Administrative Science Quarterly. PP. 91-109.
Whetten, D. 1987.  Organizational growth and decline processes. Annu. Rev. Sociol. PP. 335-358.
Zammuto, R & Cameron, K. 1985. Environmental Decline and Organizational Response. Organizational Behavior: The State Of The Science (Series in applied psychology 2nd ed. PP. 223-262.)