فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد

بررسی اثربخشی متغیر های جمعیت شناختی بر الگوی هزینه خانوار با رویکرد افزایش نفوذ بیمه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

2 عضو هیات علمی گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

بدون شک مصرف یک عامل مهم در اقتصاد و رفاه خانوار است و افزایش اقلام هزینه‌های مصرفی خانوار منجر به افزایش مصرف کل و رفاه خانوار خواهد شد. بیمه یکی از اقلام مصرفی خانوار است، امروزه نداشتن یک بیمه‌نامه در خانوار، اجتناب‌ناپذیر است. بیمه‌گران تلاش می‌کنند نفوذ بیمه را در خانوار افزایش دهند، به عبارت دیگر به دنبال افزایش فروش محصولات خود در بین خانوار‌ها هستند. برآوردهای این مقاله با استفاده از داده‌های 1393-1388 درآمد هزینه خانوار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، متغیرهای جمعیت‌شناختی در الگوی هزینه خانوار موثر هستند. به‌طوری‌که متغیر محل سکونت، تعداد افراد با سواد خانوار، سن، جنسیت و شرایط اشتغال سرپرست خانوار در مصرف نقش بازی می‌کنند.
یمه‌گران تلاش می‌کنند نفوذ بیمه را در خانوار افزایش دهند، به عبارت دیگر به دنبال افزایش فروش محصولات خود در بین خانوار‌ها هستند. برآوردهای این مقاله با استفاده از داده‌های 1393-1388 درآمد هزینه خانوار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، متغیرهای جمعیت‌شناختی در الگوی هزینه خانوار موثر هستند. به‌طوری‌که متغیر محل سکونت، تعداد افراد با سواد خانوار، سن، جنسیت و شرایط اشتغال سرپرست خانوار در مصرف نقش بازی می‌کنند.

کلیدواژه‌ها