بررسی اثربخشی متغیر های جمعیت شناختی بر الگوی هزینه خانوار با رویکرد افزایش نفوذ بیمه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

2 عضو هیات علمی گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

بدون شک مصرف یک عامل مهم در اقتصاد و رفاه خانوار است و افزایش اقلام هزینه‌های مصرفی خانوار منجر به افزایش مصرف کل و رفاه خانوار خواهد شد. بیمه یکی از اقلام مصرفی خانوار است، امروزه نداشتن یک بیمه‌نامه در خانوار، اجتناب‌ناپذیر است. بیمه‌گران تلاش می‌کنند نفوذ بیمه را در خانوار افزایش دهند، به عبارت دیگر به دنبال افزایش فروش محصولات خود در بین خانوار‌ها هستند. برآوردهای این مقاله با استفاده از داده‌های 1393-1388 درآمد هزینه خانوار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، متغیرهای جمعیت‌شناختی در الگوی هزینه خانوار موثر هستند. به‌طوری‌که متغیر محل سکونت، تعداد افراد با سواد خانوار، سن، جنسیت و شرایط اشتغال سرپرست خانوار در مصرف نقش بازی می‌کنند.
یمه‌گران تلاش می‌کنند نفوذ بیمه را در خانوار افزایش دهند، به عبارت دیگر به دنبال افزایش فروش محصولات خود در بین خانوار‌ها هستند. برآوردهای این مقاله با استفاده از داده‌های 1393-1388 درآمد هزینه خانوار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، متغیرهای جمعیت‌شناختی در الگوی هزینه خانوار موثر هستند. به‌طوری‌که متغیر محل سکونت، تعداد افراد با سواد خانوار، سن، جنسیت و شرایط اشتغال سرپرست خانوار در مصرف نقش بازی می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


رحیمی، ابوالفضل. 1398. اقتصاد کاربردی با رویکرد مدیریت ادعاهای بیمه در نظام بین‌الملل. تهران: مؤسسه تحقیقات اقتصادی داده و هورمزد.
رحیمی، ابوالفضل. 1398. اقتصاد کاربردی و مفاهیم بیمه در نظام بین‌الملل. تهران: مؤسسه تحقیقات اقتصادی داده و هورمزد.
رحیمی، ابوالفضل. قنبری، حسنعلی. 1398. اقتصاد کاربردی وشریعت با رویکرد بیمه در نظام بین‌الملل. تهران: مؤسسه تحقیقات اقتصادی داده و هورمزد.
رحیمی، ابوالفضل. قنبری، حسنعلی. 1399. اقتصاد خانوار، بیمه و برنامه‌ریزی مالی در نظام بین‌الملل. تهران: مؤسسه تحقیقات اقتصادی داده و هورمزد.
رحیمی، ابوالفضل. یزدانی، مهدی. قنبری، حسنعلی. 1398. تابع مطلوبیت و مقیاس معادل ضرورت یک رویکرد جدید در بیمه. پایگاه استنهادی سیویلیکا، Nchir01_019
رحیمی، ابوالفضل. یزدانی، مهدی. حسن‌زاده، هادی. 1398. بررسی سطح رفاه خانوار‌های استان خراسان شمالی با استفاده از منحنی انگل. فصلنامه اقتصاد و الگو سازی. شماره 14. ص‌ص 25-45.
خلجی، مهدی. راغفر، حسین. محمدی، تیمور. 2007.  محاسبات و الگوی مقیاس معادل خانواردر ایران. فصلنامه رفاه اجتماعی. 6. ص‌ص 34-53.
فصلنامه بیمه مرکزی ایران. 1396. بیمه مرکزی ایران.
Banks, James, Richard Blundell, and Arthur Lewbel. 1997. “Quadratic Engel Curves and ConsumerDemand.” Review of Economics and Statistics, 79(4). PP 527–39.
Central Bank of Iran. Economic Time Series Database, available at https://tsd.cbi.ir/Display/Content.aspx
Banks, J., Blundell, R., and Lewbel, A. 1997. Quadratic Engel curves and consumerdemand. The Review of Economics and Statistics. 79(4). PP. 527–539.
Deaton, A 1997. “The analysis of household surveys: a microeconometric approach todevelopment policy”, Published for the World Bank, The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London.
Deaton, A and Muellbauer. J. 1980. “ Economics and Consumer Behavior” , Cambridge University Press, Cambridge.
Deaton, A. 2010. “Price Indexes, Inequality, and the Measurement of World Poverty”,American Economic Review 100(1). PP. 5-34.
Engel, E. 1857. Die Produktions- und Consumptions Verh¨altnisse des K¨onigreichsSachsen.Zeitschrift des Statistischen Bureaus des K¨oniglichS¨achsischenMinisteriumsdesInneren, 8 and 9.Reprinted in the Appendix of Engel (1895).
Engel, J. and Kneip, A. 1996. Recent approaches to estimating Engel curves. Journalof Economics, 63. PP. 187–212.
Jorgenson, D. W. and Slesnick, D. T. 1987. “Aggregate Consumer Behavior and Household Equivalence Scales”, Journal of Business and Economic Statistics, 5. PP. 219-232.
Kang,E.l. and Chern, W.S. 2001. “Effects of model specification and demographic variables on food consumption: micro data evidence from Jiangsu,China” World Food and Agribusiness Symposium of the International Food and Agribusiness Management Association, Sydney, Australia.
Leser, C. 1963. “Forms of Engel Functions”, Econometrica 31(4). PP. 694-703.
Lewbel, A and Pendakur, K. 2006. “Equivalence scales”, Entry for The New Palgrave Dictionary of Economics, 2nd edition.
Lewbel, A and Pendakur, K. 2009. “Tricks with Hicks: The EASI demand system,” American Economic Review, 99(3). PP. 827–863.
Lewbel, A. 1989. “Household Equivalence Scales and Welfare Comparisons”, Journal of Public Economics, 39. PP. 377-391.
Lewbel, A. 1997. “Consumer Demand Systems and Household Equivalence Scales”, Handbook of Applied Econometrics, Volume II: Microeconomics, Pesaran, M.H. and Schmidt, P. eds., Oxford: Blackwell Publishers Ltd.
Paris, s.J. and Houthakker, H.S. 1955. “ The analysis of Family Budegts”, Cambridge University Press, Cambridge
Pendakur, K. 1999. “ Estimates and Tests of Base-Independent Equivalence Scales”, Jornal of Econometrics 88. PP. 1-40
Sigma. 2019. “Insurance world”Swiss Re Insurance , Swiss.
Rahimi. A. 2014. “ Household Welfare in Iran an approach from Economic Behavioural Economics” Da press, Iran.
Rahimi. A and H. Molana. 2014. "Relative cost of child rearing for Iranian households estimates of child equivalence scales for Iran". 2014. PP.1-34.
Rahimi.A and H. Molana. 2015. "Should all Iranian citizens receive the same subsidy rebate Estimates of Household Engel-curve-based Equivalence Scales for Iran" , Money and Economy 2014. Vol. 9. PP. 1-29.
Rahimi. A. 2016. “ Economics and Business Insurance in the Global Arena”, Data analysis institute and Hormazd press, Iran.
The Road traffic act. 1988. UK.
Working, H. 1943. “Statistical laws of family expenditures,” Journal of the American StatisticalAssociation, 38. PP. 43–56.