فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد

تأثیر نوسانات قیمت جهانی نفت بر بازده سهام صنایع پالایشی در ایران و دلالت های سیاستی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی اثر نوسانات قیمت جهانی نفت بر بازده سهام صنایع پالایشی در ایران می‏باشد. این پژوهش دو بازه‏ی صعودی(02/01/2016 تا 22/10/2016) و نزولی(02/01/2014 تا 02/01/2016) را با استفاده از نوسانات قیمت نفت در نظر گرفته  و با بکارگیری روش علیت گرنجر به بررسی ارتباط بین متغیرهای شاخص سهام صنایع پالایشی بر قیمت نفت و نرخ ارز در هر یک از این دو بازه به طور جداگانه می‏پردازد. نتایج مقاله در روند صعودی بین شاخص سهام و قیمت نفت علیت گرنجر دوطرفه، بین نرخ ارز و قیمت سهام علیت یک‏طرفه (از سمت شاخص سهام به نرخ ارز) و بین قیمت نفت و نرخ ارز ارتباط علیت یک‏طرفه (از سمت قیمت نفت به نرخ ارز) را تأیید می‏کند. در روند نزولی بین شاخص سهام و قیمت نفت و همچنین بین شاخص سهام و نرخ ارز رابطه علیت وجود ندارد و این متغیرها تأثیری بر یکدیگر ندارند و همچنین در روند نزولی بین قیمت نفت و نرخ ارز یک ارتباط علیت یک‏طرفه (از سمت قیمت نفت به نرخ ارز) وجود دارد. یافته‏های تجربی این مقاله دلایل مفیدی را برای سرمایه‏گذاران و سیاست‏گذاران که نیاز به تشخیص اثرگذاری نوسانات قیمت نفت بر بازده سهام در روندهای مختلف دارند، در بر دارد.

کلیدواژه‌ها