تأثیر نوسانات قیمت جهانی نفت بر بازده سهام صنایع پالایشی در ایران و دلالت های سیاستی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی اثر نوسانات قیمت جهانی نفت بر بازده سهام صنایع پالایشی در ایران می‏باشد. این پژوهش دو بازه‏ی صعودی(02/01/2016 تا 22/10/2016) و نزولی(02/01/2014 تا 02/01/2016) را با استفاده از نوسانات قیمت نفت در نظر گرفته  و با بکارگیری روش علیت گرنجر به بررسی ارتباط بین متغیرهای شاخص سهام صنایع پالایشی بر قیمت نفت و نرخ ارز در هر یک از این دو بازه به طور جداگانه می‏پردازد. نتایج مقاله در روند صعودی بین شاخص سهام و قیمت نفت علیت گرنجر دوطرفه، بین نرخ ارز و قیمت سهام علیت یک‏طرفه (از سمت شاخص سهام به نرخ ارز) و بین قیمت نفت و نرخ ارز ارتباط علیت یک‏طرفه (از سمت قیمت نفت به نرخ ارز) را تأیید می‏کند. در روند نزولی بین شاخص سهام و قیمت نفت و همچنین بین شاخص سهام و نرخ ارز رابطه علیت وجود ندارد و این متغیرها تأثیری بر یکدیگر ندارند و همچنین در روند نزولی بین قیمت نفت و نرخ ارز یک ارتباط علیت یک‏طرفه (از سمت قیمت نفت به نرخ ارز) وجود دارد. یافته‏های تجربی این مقاله دلایل مفیدی را برای سرمایه‏گذاران و سیاست‏گذاران که نیاز به تشخیص اثرگذاری نوسانات قیمت نفت بر بازده سهام در روندهای مختلف دارند، در بر دارد.

کلیدواژه‌ها