فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد

بررسی تأثیر مزیت گاز طبیعی بر مزیت نسبی صنایع منتخب صادراتی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری اقتصاد پولی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

3 استادیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

جمهوری اسلامی ایران بزرگ‌ترین ذخایر گاز طبیعی جهان (حدود 17 درصد) را در اختیار دارد که بخش عمده تولید آن در داخل کشور و در بخش‌های گوناگون مصرف می‌شود. این پژوهش به دنبال شناسایی عوامل اصلی اثرگذار بر مزیت نسبی آشکارشده صنایع منتخب صادراتی کشور با تمرکز اصلی بر نهاده گاز طبیعی در طول دوره 1382-1393 بر اساس طبقه‌بندی ISIC بوده است. بدین منظور با استفاده از اطلاعات هشت صنعت منتخب در قالب روش گشتاورهای تعمیم‌یافته، اثر عوامل نرخ ارز، تحریم‌ها، شاخص بازار، ارزش‌افزوده هر واحد انرژی تحویلی به هر صنعت، قیمت گاز و نسبت ذخایر گاز کشور نسبت به ذخایر جهانی بر شاخص عملکردی جریان تجارت در قالب دو الگو بر اساس متغیرهای اسمی و متغیرهای حقیقی ارزیابی شده است.  بر طبق نتایج حاصل، اثر نرخ ارز بر قیمت گاز منفی و اثر ارزش افزوده هر واحد انرژی تحویلی به هر صنعت مثبت است. اثر متغیر نسبت ذخایر در الگوی متغیرهای اسمی مثبت و در الگوی متغیرهای حقیقی منفی است. نتایج همچنین نشان داد که اثر افزایش ارزش افزوده هر واحد انرژی تحویلی به هر صنعت بر مزیت نسبی مثبت بوده، ولی از میزان تأثیرگذاری منفی نرخ ارز به‌طور قدر مطلق کمتر است.

کلیدواژه‌ها