راهبرد مقابله با فقر در سواحل مکران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ایران، کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشجویی دکتری اقتصاد

2 ایران، کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، استادیار اقتصاد

3 ایران، کرمان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده مدیریت و اقتصاد، استاد تمام اقتصاد

چکیده

فقر از شاخص‌هایی است که میزان توسعه یک منطقه را نشان می‌دهد و بررسی و سنجش عوامل مؤثر بر آن می‌تواند سیاست‌گذاران را در اتخاذ تصمیمات مناسب‌تر برای توسعه منطقه‌ای یاری کند. هدف از مطالعه حاضر بررسی «راهبرد مقابله با فقر در سواحل مکران» بوده است. به این منظور ابتدا با استفاده از داده‌های هزینه درآمد خانوار و طراحی یک سیستم مخارج خطی و روش رگرسیون به‌ظاهر نامرتبط، خط فقر در سواحل مکران در بازه زمانی 1397-1364 محاسبه شده است. در مرحله دوم با استفاده از روش «رگرسیون چندک» اثر متغیرهای مختلف اثرگذار بر فقر با تأکید بر شاخص بهداشت و فرهنگ بررسی گشته است. در ادامه برای محاسبه شاخص بهداشت و فرهنگ از روش تجزیه‌وتحلیل مؤلفه‌های اساسی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که شاخص‌های توسعه مالی، بهداشت و فرهنگ موجب کاهش فقر در سواحل مکران شده است و هنگامی‌که میزان فقر پایین بوده، افزایش میزان اشتغال به کاهش فقر کمک کرده است؛ اما با افزایش بیشتر میزان فقر، افزایش اشتغال در کاهش فقر در این منطقه اثری نداشته است.

کلیدواژه‌ها