تجزیه مصرف انرژی و عوامل موثر بر آن در ایران و کشورهای منتخب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

انرژی نقشی مهمی را در زندگی امروزی فعالین اقتصادی دارد. چنین نقشی کشورها را برآن داشت تا در دهه‌های قبل برای تامین امنیت انرژی عرضه را افزایش دهند. از دهه‌ی 70 میلادی دیگر تدابیر اتخاذ شده در طرف عرضه انرژی کافی نبود و نگاه‌ها متوجه طرف تقاضای انرژی شد. بنابراین کنترل تقاضا و مصرف هدفمند انرژی آغاز گردید. روش‌ تجزیه یکی از روش ها برای بررسی عوامل موثر بر مصرف انرژی است. در این روش، تغییرات مصرف انرژی به سه اثر تولیدی، ساختاری و شدتی تقسیم می‌شود. نتایج مقاله حاضر نشان می دهد تجزیه مصرف انرژی، در کشورهای منتخب، شامل ایران، چین، روسیه و آفریقای جنوبی، اثر تولیدی، شدتی و ساختاری به ترتیب مهم‌ترین نقش را در توضیح تغییرات مصرف انرژی در گروه کشورهای منتخب دارند. همچنین بررسی شدت انرژی در کشورهای منتخب با استفاده از مدل پانل حاکی از آن است که شدت انرژی با قیمت حامل‌های انرژی و ارزش افزوده رابطه منفی و با مصرف انرژی، تشکیل سرمایه و نیروی کار شاغل رابطه مثبت و معنی‌داری دارد.

کلیدواژه‌ها