فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد

بررسی اثر نرخ سود بانکی و بی ثباتی آن بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد اسلامی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه قم، قم، ایران

2 عضو هیات علمی و مدیر گروه اقتصاد دانشگاه قم/دانشگاه قم

چکیده

هدف این مطالعه بررسی اثر نرخ سود بانکی و بی‌ثباتی آن بر سرمایه‌گذاری خصوصی در کشور ایران برای دوره‌ی زمانی ۱۳۶۰ تا ۱۳۹۵ است. موضوع موردبررسی ازلحاظ جایگاه بخش خصوصی و نقش سرمایه‌گذاری در برنامه‌های توسعه اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این تحقیق، جهت بررسی ارتباط بلندمدت بین متغیرها به‌منظور استفاده از داده‌های سری زمانی، پس از انجام آزمون‌های مانایی، برآورد مدل با استفاده از الگوی خود رگرسیونی با وقفه‌های گسترده (ARDL)، انجام گردید؛ که بر اساس آزمون کرانه‌ها، وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها وجود دارد. نتایج حاکی از آن است نرخ ارز، نرخ سود ، بی‌ثباتی نرخ سود و نرخ تورم بر سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران اثر منفی و معنی‌دار دارند. حجم نقدینگی اثر مثبت و معنی‌دار بر سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران دارد. همچنین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی بر سرمایه‌گذاری خصوصی اثر مثبت داشته اما معنی‌دار نیست. همچنین ضریب ECM برآورد شده در مدل؛ منفی و کوچک‌تر از یک و معنی‌دار بوده که وجود همگرایی در مدل را تأیید می‌نماید و نشان‌دهنده‌ی آن است که 58 درصد از عدم تعادل‌ها در هر دوره اصلاح می‌شود. براین اساس مقامات پولی در ایران در تعیین نرخ سود باید طوری عمل نمایند که موجب بی-ثباتی این نرخ نشده و همه جوانب امر را در نظر بگیرند.

کلیدواژه‌ها