بررسی تأثیر مالیات بر درآمد محلی و مالیات بر فروش محلی بر ضریب جینی با توجه به اثرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی (مطالعه موردی: کشورهای منتخب)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

2 استاد دانشگاه علامه طباطبائی، گروه اقتصاد، تهران، ایران

3 استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی، گروه اقتصاد، تهران، ایران

4 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه اقتصاد، تهران، ایران

چکیده

امروزه در بسیاری از کشورهای جهان به علت کارایی و مزیت‌های «مالیات‌ محلی» از آن به‌عنوان «پایه مالیاتی موجه و پایدار» نام برده می‌شود. مالیات محلی، مالیاتی است که مقامات محلی نرخ یا پایه آن را مشخص می‌کنند و نقش آن تأمین اعتبار خدماتی است که ساکنان محلی از مزایای جمعی آن‌ها بهره می‌برند. این مالیات مشابه مالیات‌های ملی، مسائل توزیع درآمد را در بر دارد. با توجه به اهمیت این موضوع و در راستای اعمال سیاست‌های اقتصادی خردمندانه در جهت متعادل نمودن توزیع درآمد، هدف اصلی این تحقیق بررسی اثر مالیات‌ بر درآمد و مالیات بر فروش محلی بر توزیع درآمد با تأکید بر متغیرهای کلان اقتصادی بوده است. تجزیه‌وتحلیل در این مطالعه بر مبنای روش اقتصاد‌سنجی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) انجام‌ شده است و به این ترتیب 12 کشور منتخب «سازمان همکاری اقتصادی و توسعه» (OECD) که مالیات محلی در آن‌ها اعمال گشته، طی سال‌های 2004 تا 2014 مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نتایج نشان داده است که با افزایش مالیات بر درآمد محلی و رشد تولید ناخالص داخلی، ضریب جینی کاهش می‌یابد؛ در نتیجه نابرابری درآمد، کمتر می‌شود، اما با افزایش مالیات بر فروش محلی و تورم، ضریب جینی افزایش یافته، نابرابری درآمد بیشتر می‌گردد.

کلیدواژه‌ها