فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد

ساختار استاندارد پول و نظام پولی با معرفی شاخص‌های اخلاقی: رهیافت اخلاقی در تولید و خلق پول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، ایران

3 دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه امام صادق، تهران، ایران

4 استاد گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

پول متعارف و نظام پولی کنونی محصول تغییرات وگستردگی نیازهای اقتصادی بشر در طول تاریخ و همچنین نتیجه یک انحراف بزرگ در گذار تحولات اقتصادی است. مثلث پدیدآمدن پول بدون پشتوانه، سیستم بانکداری اندوخته کسری و انحصار تولید و خلق پول توسط دولت یا بانک مرکزی و به تبع آن سیستم بانکی، سبب به وجود آمدن نقدینگی بی حد و مرز (ابرپول)، بحران بدهی دولت‌ها، پدیده‌های رکود، تورم و رکود تورمی ویرانگر، دستکاری در ارزش پول، جنگ‌های ارزی میان دولت‌ها، بی‌عدالتی و پیامدهای اجتماعی ناگوار آن و نااطمینانی نشانگر وجود نواقص بسیار در پول و نظام پولی متعارف و همچنین بیانگر ضرورت بازنگری و ایجاد یک پول راستین است. این تحقیق با بهره‌گیری از رهیافت اخلاق در تولید و خلق پول که در دهه‌های اخیر به عنوان زیر مجموعه ادبیات اخلاق در اقتصاد به مثابه یکی از حلقه‌های گمشده اقتصاد جایگاه ویژه‌ای را پیدا کرده است، ضمن استقراء تاریخی پول و نشان دادن روند تحولات پولی با بهره‌گیری از روش ماتریالیسم تاریخی و سنت واقع‌گرایی فلسفی، شاخص‌های اخلاقی پول راستین را برشمرده و ساختار استانداردی را برای پول و نظام پولی معرفی کرده است.

کلیدواژه‌ها