مقایسه‌ی دقت خطای پیش‌بینی مصوب اول و مصوب دوم مخارج عمومی دولت و بررسی تأثیر این خطا بر تورم در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران

2 دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران

3 استاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران

چکیده

با توجه به اثرگذاری بالای مخارج عمومی دولت در اقتصاد ایران، ارزیابی دقت پیش‌بینی آن از اهمیت بالایی برخوردار است. در این ‌پژوهش بر اساس آماره‌های خلاصه و نیز آماره‌های تجمیعی، دقت پیش‌بینی مصوب اول و مصوب دوم مخارج عمومی دولت در ایران، طی سال‌های 1353 تا 1392 مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت. سپس اجزای تصادفی و غیرتصادفی خطای پیش‌بینی این متغیرها به دست آمد. پس از آن، با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری اثر خطای پیش‌بینی مخارج عمومی دولت بر سطح عمومی قیمت‌ها و تورم در ایران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از اجزای خطای پیش‌بینی مخارج عمومی دولت غیرتصادفی و قابل اصلاح هستند. هم‌چنین خطاهای منفی بخش هزینه‌ای بودجه‌ی دولت بر تورم در ایران اثر مثبت و معنادار دارند.

کلیدواژه‌ها