تأثیر آستانه‌ای سطح توسعه در اثرگذاری سرمایه انسانی بر رشد منطقه‌ای اقتصاد در ایران

نویسندگان

چکیده

رشد اقتصادی متعارف‌ترین هدف برای هر اقتصاد است که یکی از عوامل مؤثر بر آن، سرمایه است. امروزه سرمایه انسانی در کنار سرمایه فیزیکی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین نهاده‌های تولید، ایفای نقش می‌کند. از این‌رو، یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده‌ی رشد اقتصادی می‌باشد که بررسی تأثیر آن بر رشد منطقه-ای اقتصاد در مناطق مختلف می‌تواند به توسعه‌یافتگی آن مناطق و مناطق همجوار آنها کمک نماید. عده‌ای بر این باورند که اثر مثبت قابل توجه سرمایه انسانی تنها پس از آن‌که اقتصاد از سطح آستانه‌ای از توسعه عبور می‌کند، می-تواند تحقق یابد. بنابراین هدف پژوهش حاضر، تحلیل تأثیر آستانه‌ای سطح توسعه بر اثرگذاری سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در استان‌های ایران می‌باشد. برای این منظور، از روش آستانه‌ای داده‌های تابلویی برای 28 استان ایران طی دوره زمانی 1380-1394 استفاده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که دو مقدار آستانه برای سطح توسعه وجود دارد که مقدار آستانه اول سطح توسعه 8134/3 و مقدار آستانه دوم 460/5 است و چنانچه سطح توسعه کمتر از 8134/3 باشد سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی تأثیرگذار نخواهد بود. اما اگر سطح توسعه بین 8134/3 و 46/5 باشد با افزایش 1 درصد سرمایه انسانی رشد اقتصادی 080/0 درصد رشد خواهد داشت و چنانچه سطح توسعه بالاتر از 46/5 باشد با افزایش 1 درصدی سرمایه انسانی رشد اقتصادی 175/0 درصد رشد خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها