تأثیر بازاریابی شبکه ای بر مسئولیت مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

نویسنده

چکیده

شرکت‌ها برای افزایش میزان فروش محصولات خود نیازمند استفاده از تکنیک‌های نوین بوده و یکی از تکنیک‌های نوین بازاریابی شبکه‌ای می‌باشد. از مواردی که در بازاریابی شبکه‌ای مورد توجه قرار گرفته است مسئولیت مالیاتی شرکت در ارتباط با فروش محصولات به مشتریان جدید می‌باشد. با توجه به اینکه در این نوع فروش، محصولات تولیدی به طور مستقیم به دست مصرف‌کننده رسیده و روال اداری - مالیاتی را طی نمی‌کنند، ممکن است تخلفات مالیاتی پیش آمده و میزان فروش شرکت به صورت غیر واقعی اعلام شود و در نهایت فرار مالیاتی اتفاق بیافتد. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ساختار بازاریابی شبکه‌ای بر مسئولیت مالیاتی شرکت‌ها است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه‌ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش از اطلاعات مالی 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1391 تا 1397 استفاده شده است .نتایج تحقیق حاکی از تاثیر معکوس و معنادار ساختار بازاریابی شبکه‌ای بر مسئولیت مالیاتی شرکت‌ها است.

کلیدواژه‌ها