آینده صادرات نفت و گاز ایران براساس تحلیل وابستگی انرژی (شاخص‌NEID) بازارهای استراتژیک به واردات در سال 2015 و دو افق زمانی 2020 و 2030

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش به منظور ایجاد معیاری برای بررسی شرایط صادرات نفت و گاز ایران از شاخص وابستگی خالص به واردات انرژی برای بازارهای استراتژیک دنیا و مورد توجه ایران استفاده شده است. شاخص وابستگی خالص به واردات انرژی از معروف‌ترین و پرکاربردترین شاخص‌های به‌کاررفته در مطالعات امنیت عرضه و تقاضای انرژی است. اشکال مختلفی از این شاخص با توجه به انرژی و بازار مورد مطالعه وجود دارد. سه بازار انرژی چین، هند و اتحادیه اروپا به‌کمک این شاخص در پژوهش حاضر بررسی شده‌اند. پس از شرح مفصل شرایط بازارهای انرژی انتخاب‌شده و بیان اهمیت این سه بازار در تعیین مقدار تقاضای منابع انرژی جهان، برای هر بازار یک سناریو توسعه داده شده است. با در نظر گرفتن حامل‌های انرژی مختلف، مقدار شاخص وابستگی خالص به واردات انرژی برای هر بازار در سال 2015 و افق‌های زمانی 2020 و 2030 محاسبه شده است. با تحلیل مقادیر شاخص برای هر بازار در سه افق زمانی ذکرشده، مشخص می‌شود که وابستگی به واردات هند در سال‌های 2020 و 2030 نسبت به چین و اتحادیه اروپا، بیشتر است و با گذشت زمان نیز، این وابستگی بیشتر خواهد شد. از طرفی، اتحادیه اروپا علیرغم این‌که در سال 2015، کمترین میزان وابستگی به انرژی را دارد اما در سالهای 2020 و 2030 با عبور از چین، پس از هند بیشترین میزان وابستگی به واردات انرژی را خواهد داشت. کنش‌های صادرات انرژی ایران مطابق با اولویت‌های شاخص وابستگی خالص به واردات انرژی بازارهای مهم دنیا می‌تواند اولین قدم در راستای سیاستگذاری مناسب در زمینه صادرات نفت و گاز باشد.

کلیدواژه‌ها