مدل دینامیکی ارزیابی خط مشی های عمومی(مورد مطالعه: برنامه های توسعه)

نویسندگان

چکیده

تجربه حاصل از ارزیابی 5 برنامه توسعه نشان می‌دهد که مدل‌ها و روش‌های بکار گرفته‌شده از اثربخشی و کارآیی لازم برخوردار نبوده‌اند و نتوانسته‌اند بازخوردهای مناسب و به‌موقع را برای اجرای اثربخش برنامه جاری و تدوین برنامه بعدی در اختیار خط‌مشی گذاران قرار دهند. هرچند در نظام فعلی ارزیابی برنامه‌های توسعه بازخوردهای ارزیابی منتقل می‌شود ولی همه آن‌ها منتقل نمی‌شود و بازخوردهای ارائه‌شده نیز دقیق و به‌موقع نیستند. در سال‌های اخیر تحقیقات مربوط به ارزیابی خط‌مشی‌های عمومی و برقراری رابطه علی و ایجاد ساختارهای بازخوردی بین اجرا و ارزیابی خط‌مشی‌ها توجه صاحب‌نظران را به خود جلب کرده است. مقاله حاضر با استفاده از رویکرد پویایی‌های سیستم مدلی مبتنی بر حلقه‌های بازخورد برای ارزیابی برنامه‌های توسعه ارائه داده است. داده‌های پژوهش از طریق مصاحبه‌های اکتشافی با خبرگان جمع‌آوری و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، تحلیل شدند. پس از شناسایی متغیرهای مدل و روابط آن‌ها، حلقه‌های بازخوردی طراحی شدند و با برقراری ارتباط بین این حلقه‌ها مدل ارزیابی برنامه‌های توسعه با استفاده از نمودار علی-حلقوی طراحی شد؛ مدل ارائه‌شده با ایجاد حلقه‌های بازخوردی مشخص بین مدیریت و رهبری برنامه، منابع، فرایندها و نتایج، به درک دقیق‌تر و صحیح‌تر علل عدم تحقق اهداف برنامه و ارائه راه‌حل‌های مناسب‌تر برای اجرای اثربخش فعالیت‌ها کمک می‌کند.

کلیدواژه‌ها