شناسایی بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران بر اساس روش حذف فرضی و بررسی امکان تحقق درون‌زایی با توجه به این بخش‌ها

نویسندگان

چکیده

تعیین بخش‌هایی که سرمایه‌گذاری در آن‌ها بتواند، محرک اقتصاد و موجب رشد اقتصادی بیشتری گردد، با توجه به محدودیت و کمیابی منابع، همواره موردتوجه بسیاری از برنامه ریزان اقتصادی بوده است. این بخش‌ها دارای بیشترین حلقه‌های پسین و پیشین با سایر بخش‌های اقتصادی هستند که تحت عنوان بخش‌های کلیدی مطرح می‌باشند. هدف از این مقاله در گام نخست شناسایی بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران با استفاده از روش حذف فرضی است و در گام دوم این مسئله بررسی می‌شود که آیا این بخش‌های کلیدی توان تحقق درون‌زایی در اقتصاد ایران را دارند یا خیر. بدین منظور جدول داده - ستانده 99 بخشی سال 1390 که آخرین جدول منتشرشده توسط مرکز آمار ایران می‌باشد، بر اساس روش طبقه‌بندی ISIC در یک جدول داده - ستانده 19 بخشی تجمیع گردید. سپس با استفاده از روش حذف فرضی کلی بخش‌های پیشران و کلیدی در اقتصاد ایران مشخص گردید. در ادامه با توجه به راهبرد درون‌زایی در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی نیز جایگاه و تأثیر این بخش‌ها در تحقق درون‌زایی اقتصاد کشور از منظر دو شاخص میزان اشتغال و وابستگی به واردات موردبررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که به ترتیب، پنج بخش «تولید صنعتی»، «استخراج معدن»، «حمل‌ونقل و انبارداری»، «ساختمان» و «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» نیز به‌عنوان بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران محسوب می‌شوند. همچنین، از میان بخش‌های کلیدی، در شرایط فعلی فقط بخش «ساختمان» امکان تحقق درون‌زایی در اقتصاد ایران را فراهم می‌کند و بنابراین باید به‌عنوان موتور محرکه اقتصاد به رسمیت شناخته شود. در سایر بخش‌های کلیدی دیگر برای تحقق درون‌زایی باید تلاش بیشتری برای اصلاح رویه‌های تولیدی و میزان اشتغال‌زایی در این بخش‌ها با تکیه‌بر ظرفیت‌های داخلی صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها