احساسات و نوسانات تقاضای کل در ایران: یک دیدگاه الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی

نویسندگان

چکیده

ادبیات مربوط به احساسات نسبتاً جدید است. در این پژوهش سعی شده است که اثر احساسات در اقتصاد ایران در قالب ارائه یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید مورد بررسی قرار گیرد. دو مدل در حالت‏های با و بدون احساسات برای اقتصاد ایران در نظر گرفته شد. ضرایب الگوی پیشنهادی با استفاده از روش مقداردهی و بهره‏گیری از آمار فصلی اقتصاد ایران در دوره 1384-1394 برآورد شده است و نشان می‏دهد که در حضور احساسات چگونه تکانه‏های تصادفی، متغیرهای اصلی اقتصاد کلان را تحت تاثیر قرار می‏دهند. همچنین برای انطباق هرچه بیشتر الگو با دنیای واقعی و با توجه به اهمیت و نقش چسبندگی‏ها در اثرگذاری متغیرهای اسمی بر تولید، چسبندگی قیمت‏ها در الگو وارد شده است. در ادامه چگونگی واکنش متغیرهای کلان اقتصادی در قبال تکانه‏های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته‏اند. نتایج بدست آمده از بررسی توابع واکنش آنی حاکی از آن است که تاثیر اولیه همه‏ی تکانه‏ها بر روی تولید مثبت بوده اما فقط تاثیر تکانه‏های تورم هدف و سیاست پولی بر تورم مثبت می‏باشد و بقیه تکانه‏ها اثر منفی دارند. همینطور این تکانه‏ها اثرات متفاوتی بر دیگر متغیرهای کلان اقتصادی دارند. مقایسه دو مدل با و بدون در نظر گرفتن احساسات نشان‏دهنده تفاوت در نحوه اثرگذاری این دو حالت را نشان می‏دهد.

کلیدواژه‌ها