تحلیل رابطه علّی نرخ ارز با مزیت نسبی و بررسی شاخص‌های مزیت نسبی در صنایع منتخب کشور

نویسندگان

چکیده

مقاله حاضر جریان تجارت صنایع منتخب کشور را بر اساس شاخص بالاسا منطبق بر طبقه بندی SITC در دوره 1359-1394 ارزیابی می‌کند. بر‌اساس نتایج مشاهده می‌شود که شاخص مزیت نسبی آشکار شده برای صنایع سوخت و مواد معدنی در همه دوره حاکی از برقراری مزیت نسبی است؛ اما روند این شاخص نزولی می‌باشد. بررسی توامان شاخص‌های مزیت نسبی آشکار شده صادرات، مزیت نسبی آشکار شده واردات، شاخص مزیت نسبی آشکار شده تجاری و خالص جریان صادرات برای صنایع نشان می‌دهد که صنایع مبتنی‌بر نفت و گاز و مواد معدنی در کشور از ظرفیت لازم برای محوریت توسعه شدن‌ برخوردار می-باشند، ولی برای صنایع بر اساس دانش و تکنولوژی خاص مثل صنایع IT این امکان بر اساس شاخص-های عملکرد تجارت به سادگی ممکن نیست. نتایج نشان می‌دهد وابستگی صنایع به واردات بر اساس مزیت نسبی آشکار شده واردات، غیر قابل انکار؛ نیست. همچنین نرخ ارز رابطه علّی با صنایع سوخت و مواد معدنی دارد. بر این اساس پیشنهاد می‌شود تا صنایعی که مزیت نسبی آشکار شده صادراتی مطلق دارند نظیر پتروشیمی‌ها به عنوان صنایع کلیدی محور توسعه انتخاب گردند.

کلیدواژه‌ها