پیش‌بینی مصرف انرژی در ایران :کاربرد مدل GM-ARMA براساس فیلتر هادریک-پرسکات

نویسندگان

چکیده

انرژی به‌عنوان یک نیروی محرکه در بیشتر فعالیت‌های تولیدی و خدماتی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و ازآنجایی‌که محور اصلی فرآیند رشد اقتصادی، رشد تولید ناخالص داخلی است، نقش مؤثری در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می‌کند. علاوه بر نوسانات قیمت انرژی و همچنین کمیابی منابع انرژی، عامل مهم دیگری که ضرورت بررسی رابطه بین تولید و مصرف انرژی را دو چندان می‌کند، مسائل زیست‌محیطی است که کشوری‌های جهان با آن مواجه هستند. ; تحلیل چشم‌اندازی از پیش‌بینی مصرف انرژی، این امکان را برای مدیران فراهم می‌سازد تا تدابیر لازم را در جهت کنترل متغیرهای عرضه و تقاضای انرژی اتخاذ کنند.لذا پیش بینی تقاضای انرژی بر پایه الگوهای جدید و کارآمد ما را در یافتن مسیری روشن برای پی بردن به این تنگنا و ارائه توصیه‌های سیاستی برای حمایت از سرمایه گذاری‌ها کمک می‌کند. افزایش دقت بسیاری از مدل‌های پیش‌بینی مصرف انرژی مستلزم شناسایی تمامی روندها و متغیرها و استراتژی‌های اثرگذار بر بازارهای انرژی است. ازاین‌رو، در پژوهش حاضر با استفاده از نظریه سیستم‌های خاکستری (GM)، مدل پیش‌بینی خاکستری را مدلی مناسب جهت بهبود عملکرد پیش‌بینی مصرف انرژی می داند. همچنین میزان مصرف انرژی تا سال 1400 طبق مدل مذکور پیش بینی و برآورد شده است.;

کلیدواژه‌ها