تحلیل اثر آزادسازی تجاری و ورود سرمایه خارجی بر اقتصاد ایران: رویکرد تعادل عمومی محاسبه‌پذیر

نویسندگان

چکیده

با توجه به بحث لغو تحریم‌های بین‌المللی از جمله تحریم‌های تجاری، انتظار می‌رود که اقتصاد ایران با حجم زیادی از سرمایه‌های خارجی رو‌برو شود. علاوه‌براین با در نظر گرفتن این که ایران در راه پیوستن به سازمان تجارت جهانی است، بررسی اثرات ناشی از جریان ورودی سرمایه‌های خارجی و کاهش تعرفه‌ها به عنوان ابزاری در جهت آزادسازی تجاری بر اقتصاد ایران ضرروی به نظر می‌رسد. بر این اساس، مطالعه حاضر به بررسی اثرات کاهش تعرفه و ورود سرمایه خارجی بر اقتصاد ایران می‌پردازد.; نتایج حاصل شده از یک الگوی تعادل عمومی محاسبه ‌پذیر و با استفاده از ماتریس داده‌های خرد سال 1390، نشان می‌دهد که با ورود سرمایه خارجی، تولید ناخالص داخلی، مصرف، تشکیل سرمایه، صادرات و واردات افزایش، و همچنین مخارج دولت و شاخص قیمت مصرف‌کننده کاهش می‌یابند. همچنین با کاهش تعرفه نیز تولید ناخالص داخلی، مصرف، مخارج دولت، صادرات و واردات افزایش، اما تشکیل سرمایه کاهش می‌یابد.;

کلیدواژه‌ها