طراحی مدل استقرار بازاریابی استراتژیک در جهت ارتقای ظرفیت های جدید صنعت هتلداری با تمرکز بر اقتصاد مقاومتی (مورد مطالعه هتل های 5 ستاره ایران)

نویسندگان

چکیده

صنعت هتلداری که یکی از بزرگ‌ترین صنایع دنیا بشمار می‌رود در ایران به دلیل شرایط ویژه اقتصادی ناشی از تحریم‌ها با چالش‌های متعددی مواجه شده است. تحقیقات نشان داده است که تدوین الگوی صحیح استقرار بازاریابی استراتژیک، به منظور غلبه بر این چالش‌ها، از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد. در ایران، مجموعه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای کمک به حل چالش کسب‌وکارها در مواجهه با این شرایط ویژه، پیشنهاد شده است و از آنجا که مطالعات انجام شده در خصوص استقرار بازاریابی استراتژیک نشان می‌دهد که الگوی جامعی برای اجرای بازاریابی با تمرکز بر اقتصاد مقاومتی وجود ندارد، تمرکز این پژوهش بر طراحی مدل استقرار بازاریابی استراتژیک با رویکرد اقتصاد مقاومتی است. به این منظور با بهره‌گیری از روش تحلیل محتوای کیفی، مدل اولیه تحقیق طراحی گردیده، سپس با ارسال پرسشنامه و نظرسنجی از خبرگان، مدل نهایی استخراج شده است. جامعه آماری مربوط به طراحی مدل مفهومی، خبرگان علمی و سازمانی هستند و جامعه آماری مربوط به هتل‌های مورد مطالعه، مدیران و مشتریان هتل‌های 5 ستاره ایران می‌باشد. نتایج پژوهش مبین این است که استقرار بازاریابی استراتژیک با تمرکز بر اقتصاد مقاومتی، قادر به افزایش ظرفیت‌های جدید هتل‌های 5 ستاره ایران خواهد شد

کلیدواژه‌ها