تأثیر جهانی‌شدن بر ظرفیت و تلاش مالیاتی با تأکید بر شاخص‌های اقتصادی در کشورهای منتخب: رهیافت رگرسیون داده‌های تابلویی آستانه‌ای

نویسندگان

چکیده

در جهـان امـروز، بـا وجـود وابستگی‌های متقابل، رشد و توسعه اقتصادی در سطح ملی، بدون تعامل فعال با اقتصاد جهانی دچار چـالش جدی است و برنامه‌های رشد و توسعه اقتصادی، به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه، به میزان تعامل اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی بستگی داشته و متأثر از فرایند پدیده جهانی‌شدن اقتصاد است. هدف این مقاله بررسی تأثیر جهانی‌شدن بر ظرفیت و تلاش مالیاتی با تأکید بر شاخص‎های اقتصادی در کشورهای منتخب درحال‌توسعه است. برای این منظور از داده‎های دوره زمانی 2014 -1998مبتنی‌بر روش رگرسیون داده‌های تابلویی آستانه‌ای استفاده شد. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده مقدار حد آستانه‌ای معادل 3.87 درصد است. نتایج نشان داد چنانچه در هر کشور درحال‌توسعه رشد شاخص جهانی‌شدن بیشتر از 3.87 درصد باشد تأثیر متغیرهای ارزش افزوده بخش صنعت، رشد جمعیت، نرخ باسوادی و درآمد سرانه بر ظرفیت و تلاش مالیاتی مثبت است، اما تأثیر متغیرهای ارزش‌افزوده بخش کشاورزی، تورم و ضریب جینی بر ظرفیت و تلاش مالیاتی منفی است. این در حالی است که میزان اثرگذاری این متغیرها چنانچه نرخ رشد شاخص جهانی‌شدن کمتر از 3.87 درصد باشد، کمتر است. درنهایت با توجه به پایین‌تر از حد آستانه‌ای بودن شاخص جهانی‌شدن در ایران، توصیه این مقاله برنامه‌ریزی در جهت گسترش جهانی‌شدن و تسریع در حرکت به سمت یک اقتصاد بازتر است

کلیدواژه‌ها