بررسی تأثیر زکات بر توزیع درآمد در ایران مقایسه روش‌های جاری با روش‌های پارامتریک و غیرپارامتریک

نویسنده

چکیده

توزیع نامناسب درآمد و فقر از معضلات جوامع بشری است. پژوهش‌های زیادی نیز برای یافتن راه‌حل مقابله با آن صورت گرفته است، اما در این پژوهش‌ها، کمتر به تأثیر مالیات‌های اسلامی بر توزیع درآمد توجه شده است. لذا در این پژوهش با محاسبه ضریب جینی مربوط به جامعه با استفاده از کلان داده‌های اقتصادی مربوط به دوره 95-1379 و تخمین ضریب جینی مربوط به نمونه با استفاده از ریزداده‌های درآمد خانوارها و روش‌های پارامتریک و ناپارامتریک، اثر زکات (بالقوه) بر بهبود توزیع درآمد بررسی ‌شده است. در این راستا، بعد از محاسبه میزان زکات (بالقوه) در ایران، به توزیع فرضی آن بین دهک اول درآمدی در ایران پرداخته و درنهایت تأثیر آن بر توزیع درآمد بررسی ‌شده است. نتایج کاربرد روش‌های پارامتریک و ناپارامتریک با ریزداده‌های درآمد خانوارها گویای کاهش ۱/2 درصدی ضریب جینی به علت زکات است. نتایج برآورد ضریب جینی با روش رگرسیون نیز حاکی از کاهش 3 درصدی در ضریب مذکور به علت توزیع زکات در اقتصاد است. پس زکات ضریب جینی را کاهش داده و باعث حرکت جامعه به سمت وضعیت پرتو (طبق منحنی قرارداد) خواهد شد و به این طریق رفاه اجتماعی (مطلوبیت جامعه) افزایش خواهد یافت

کلیدواژه‌ها