بررسی تاثیر مصرف نفت،گاز طبیعی و زغال‌سنگ در رشد اقتصادی ایران

نویسندگان

چکیده

با توجه به وفور نسبی منابع انرژی و نیز قیمتی پایین‌تر از سطح قیمت جهانی در ایران که طی دهه‌های اخیر سبب گسترش مصرف این منابع در بخش تولید و مصارف غیرتولیدی شده است، اهمیت بررسی بکارگیری حامل‌های انرژی بر رشد اقتصاد ایران قابل توجه است. از این رو، هدف این مطالعه بررسی اثر مصرف حامل‌های انرژی شامل نفت، گاز طبیعی وزغال‌سنگ به همراه نیروی کار و سرمایه بر رشد اقتصادی ایران طی سال‌های 1391-1359 است. برای آزمون هم‌جمعی بین متغیرها از روش خود‌رگرسیون با وقفه‌‌های توزیع‌شده(ARDL) استفاده شده ‌است. یافته‌های تحقیق بیانگر وجود یک رابطۀ تعادلی بلندمدت بین تولید ملی و متغیرهای توضیحی تصریح‌شده در الگوی تحقیق است به طوری که مصرف گاز طبیعی، زغال‌سنگ و سرمایه اثر مثبت و معنادارو مصرف نفت اثر مثبت ولی بدون معنا بر رشد اقتصادی دارد. همچنین اثر نیروی کار بر رشد اقتصادی منفی و معنادار بوده است

کلیدواژه‌ها