بررسی ارتباط غیرخطی بین درآمدهای دولت و اندازۀ دولت با استفاده از رهیافت تغییر رژیم مارکف گارچ

نویسندگان

چکیده

دخالت دولت در اقتصاد و میزان آن یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح‌شده در عرصۀ اقتصاد است که همواره موردتوجه سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان دولتی و همچنین فعالان اقتصادی بوده است. برای تحلیل نقش دولت در اقتصاد از اندازۀ دولت در اقتصاد بهره می‌گیرند. ازآنجایی‌که دولت با توجه به میزان درآمدش، سعی در بهبود رشد اقتصادی و درنهایت بهبود کیفیت زندگی مردم و توسعۀ اقتصادی و اجتماعی جامعه دارد، لذا در این مطالعه به دنبال بررسی میزان تأثیرگذاری درآمدهای دولت شامل درآمدهای حاصل از فروش نفت، درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای دولت نظیر درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات، درآمدهای بدست‌آمده از مالکیت دولت و درآمدهای متفرقه، به مثابۀ مهم‌ترین بخش از درآمدهای دولت بر اندازۀ دولت در ایران، با استفاده از داده‌های فصلی طی دورۀ زمانی 1369:1 - 1394:3، و با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی MRS-GARCH هستیم. نتایج حاکی از آن است که در یک مدل بهینه‌ای متشکل از دو رژیم، هر سه متغیر درآمدهای نفت، درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها تأثیر مثبتی بر اندازۀ دولت در هر دو رژیم صفر و رژیم یک دارند. اما نتیجۀ قابل‌تأمّل ‌برانگیز این است که ضریب تأثیرگذاری سایر درآمدها بیشتر از دو منبع درآمد نفت و مالیات بر روی اندازۀ دولت بدست آمد. همچنین تأثیر درآمدهای دولت بر اندازۀ دولت در رژیم یک (دولت بزرگ‌تر) بیشتر از رژیم صفر بوده ولی پایداری رژیم صفر بیشتر از رژیم یک است

کلیدواژه‌ها