شناسایی سبد طرح‌های توسعه سواحل مکران با استفاده از تحلیل SWOT دوسطحی

چکیده

عمران و آبادانی سواحل جنوب و جنوب شرقی کشور در امتداد دریای عمان (منطقه مکران) هم از لحاظ ارتقای کیفیت زندگی و سطح رفاه مردم ساکن در این مناطق و هم به‌دلیل پیوند محکم آن با منافع ملی در ابعاد سیاسی و اقتصادی، دارای اهمیت بسیاری است. در این مقاله با رویکرد برنامه‌ریزی استراتژیک و با استفاده از روش تجزیه‌و‌تحلیل SWOT دوسطحی، ابتدا بعضی از راهبردهای مؤثر در توسعه منطقه مکران شناسایی شده و سپس برای تحقق راهبردهای پیشنهادی، سبدی از طرح‌های راهبردی ارائه و تشریح شده است. اصلاح الگوی تقسیمات اداری در جنوب و جنوب شرق کشور، توسعه بندر چابهار و تسریع در اجرای طرح راه‌آهن چابهار‌ـ‌مشهد، ایجاد یک مگاپورت در سواحل دریای عمان، احیای طرح ایران‌بندر بزرگ در چابهار، و تکمیل طرح نیمه‌تمام محرم برای انتقال نفت خام به جاسک، بخشی از طرح‌های راهبردی پیشنهادی در این پژوهش را تشکیل می‌دهند.

کلیدواژه‌ها