تدوین شاخص‌های دانایی‌محوری در بخش علم و فناوری و ارائه مدل استراتژیک دانایی‌محوری در سند چشم‌انداز

نویسندگان

چکیده

مطابق سند چشم‌انداز، «ایران کشوری است دست‌یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم». با عنایت به اینکه محور سند مذکور دانایی‌محوری است، در پژوهش حاضر شاخص‌های بخش علم و فناوری برمبنای دانایی‌محوری، مورد پژوهش قرار گرفته و پژوهشگران به‌دنبال تدوین شاخص‌های دانایی‌محوری در بخش علم و فناوری و ارائه مدل استراتژیک دانایی‌محوری در سند چشم‌انداز 20ساله بوده است. برای شناسایی شاخص‌ها، شش گام طی شده است. ابتدا 2100 شاخص فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، علمی، و مالی، شناسایی شد. پس از تجزیه‌وتحلیل، 1178 شاخص استخراج گردید؛ سپس این شاخص‌ها در20 گروه طبقه‌بندی و از بین آنها 313 شاخص مورد توجه قرار گرفت و درنهایت از بین شاخص‌های مورد نظر، 40 شاخص دانایی‌محوری شناسایی و پس از اولویت‌بندی براساس نتایج و یافته‌ها مدل تحقیق استوار شد. روش مورد استفاده در پژوهش حاضر، روش تحلیل محتوا، دلفی، مصاحبه و پرسش‌نامه است. طبق نتایج به‌دست‌آمده از تحقیق، انسان دانا، سازمان دانا و جامعه دانا، ابعاد اصلى مدل تحقیق را تشکیل مى دهند. آنچه در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است، شناسایی و دستیابی به شاخص‌های تازه‌ای است که علاوه‌بر قدرت سنجش، در بسیاری از کشورهای پیشرو در عرصه علم و فناوری درحال استفاده است.

کلیدواژه‌ها