تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر سطح اشتغال در ایران

نویسندگان

چکیده

اهمیت بخش اشتغال کشور به‌دلیل همبستگی بالای میان سطح اشتغال با متغیرهای کلان اقتصادی بر کسی پوشیده نیست. این درحالی است که طبق ارزیابی‌های انجام‌شده، مؤلفه «اعمال تحریم اقتصادی علیه کشور» اثرات بسیار نامطلوب‌تری نسبت به سایر مؤلفه‌های مورد بررسی، بر محیط کسب‌وکار داشته است؛ لذا در این پژوهش آثار تحریم‌های اقتصادی بر بخش اشتغال کشور طی سال‌های 1391-1358 و در قالب روش OLS مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا براساس ترکیبی از طبقه‌بندی‌های موجود، آثار تحریم‌های اقتصادی در قالب تحریم‌های گسترده (جامع) یک‌جانبه و چندجانبه‌ با استفاده از دو متغیر مجازی بررسی شده است.; یافته‌های پژوهش به روش OLS، حاکی از وجود یک رابطه منفی و معنادار بین تحریم‌های اقتصادی گسترده یک‌جانبه‌ و سطح اشتغال کل است و این درحالی است که طبق نتایج، تحریم‌های اقتصادی چندجانبة گسترده اثر معناداری نداشتند.;

کلیدواژه‌ها